Protokoll utskottssammanträde 2018/19:38

Finansutskottets protokoll 2018/19:38Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2018/19:38

Datum

2019-04-11

Tid

kl.10.30-10.38

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

Kanslichefen informerade om uppdateringar i mötestjänsten.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:36 och 2018/19:37.

§ 3

Riksbankens förvaltning (FiU23)

Utskottet fortsatte behandlingen av framställan 2018/19:RB1, RB2 och redogörelse 2018/19:RR2.

Ärendet bordlades.

§ 4

Riksrevisionens årsredovisning för 2018 (FiU27)

Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelse 2018/19:RR1.

Ärendet bordlades.

§ 5

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning (FiU37)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:38.

Ärendet bordlades.

§ 6

Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 (FiU4y)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:115 och motioner.

SD- och V-ledamöterna anmälde avvikande mening.

V-ledamoten anmälde särskilt yttrande.

Ärendet bordlades.

§ 7

Inhämtande av yttrande över Vårändringsbudget för 2019

Finansutskottet beslutade att bereda samtliga utskott tillfälle att senast 23 maj 2019 yttra sig över (prop. 2018/19:99) Vårändringsbudget för 2019 med ev. motioner, i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Rapport från möte i riksdagens råd för Riksrevisionen

Rådets ordförande Ingemar Nilsson (S) och vice ordförande Jan Ericson (M) rapporterade från det första konstituerande mötet.

§ 9

Nästa sammanträde

Tisdag 23 april kl. 11.00

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2018/19:38

– – –

§ 1-9

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

Gunilla Carlsson (S)

X

Edward Riedl (M)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

-

Adnan Dibrani (S)

-

Emil Källström (C)

X

Ulla Andersson (V)

X

Jan Ericson (M)

X

Dennis Dioukarev (SD)

-

Ingela Nylund Watz (S)

X

Jakob Forssmed (KD)

X

Ingemar Nilsson (S)

X

Johan Pehrson (L)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Karolina Skog (MP)

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

-

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

X

David Josefsson (M)

X

Eva Lindh (S)

O

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

Ida Gabrielsson (V)

O

Jörgen Warborn (M)

Charlotte Quensel (SD)

X

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Sten Bergheden (M)

Jörgen Grubb (SD)

X

Mikael Strandman (SD)

Arman Teimouri (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlsson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

Sultan Kayhan (S)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande