Protokoll utskottssammanträde 2018/19:38

Konstitutionsutskottets protokoll 2018/19:38

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:38

DATUM

2019-04-23

TID

11.00–11.27

12.21–12.22

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att praoeleven M.R, som medföljde ledamoten Tuve Skånberg (KD), och att praoeleven A.G, som medföljde ledamoten Jonas Eriksson (MP), fick närvara under sammanträdet utom vid punkterna på den särskilda föredragningslistan.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:36 och 37.

§ 3

Kompletteringsval

Kanslichefen anmälde att Nermina Mizimovic (S) utsetts till suppleant i konstitutionsutskottet t.o.m. den 7 maj under Laila Naraghis (S) ledighet.

§ 4

Hänvisning av ärende

Kanslichefen anmälde att till konstitutionsutskottet har hänvisats proposition 2018/19:100 2019 års ekonomiska vårproposition förslagspunkterna 2–5.

§ 5

Valprövningsnämndens promemoria

Kanslichefen anmälde att VPN:s promemoria Erfarenheter av prövning av överklaganden i 2018 års val har överlämnats till utskottet (dnr 2139-2018/19).

§ 6

Konferens

Föredragande anmälde en inbjudan till ett seminarium den 24 maj 2019 i Oslo om statlig revision i Norden.

§ 7

Möte

Kanslichefen anmälde en förfrågan om ett möte med en rapportör från Europarådets parlamentariska församling onsdagen den 15 maj 2019.

Utskottet beslutade att ta emot rapportören.


§ 8

Besök

Kanslichefen anmälde ett inkommande besök av en delegation från Kinas nationella folkkongress tisdagen den 28 maj 2019.

Utskottet beslutade att ta emot delegationen. Ordförande Karin Enström (M), vice ordförande Hans Ekström (S) och ledamöterna Per-Arne Håkansson (S), Mikael Strandman (SD), Thomas Hammarberg (S) och Jessica Wetterling (V) avser delta.

§ 9

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.

§ 10

Författningsfrågor (KU30)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.


§ 11

Riksdagens arbetsformer (KU22)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 12

Verksamheten i Europeiska unionen under 2018

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till utrikesutskottet.

Frågan bordlades.

§ 13

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2018/19:31.

§ 14

Sammanträden

Utskottet beslutade att sammanträdet torsdagen den 25 april 2019 börjar kl. 8.30.

Vidare beslutade utskottet att sammanträdet fredagen den 26 april 2019 börjar kl. 14.00.

Vid protokollet

Justerat 2019-05-02

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2019-03-14)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:38

§ 1-9

§ 10

§ 11

§12-13

§ 14

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

X

X

X

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

X

X

X

X

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

X

X

Marta Obminska (M)

Matheus Enholm (SD)

X

X

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

X

X

Linda Ylivainio (C)

X

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

O

X

Ida Drougge (M)

Fredrik Lindahl (SD)

X

O

X

X

X

Laila Naraghi (S)

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

X

Daniel Andersson (S)

X

X

X

X

X

Bengt Eliasson (L)

X

X

X

X

X

Mikael Strandman (SD)

X

X

X

X

X

Jonas Eriksson (MP)

X

X

X

X

X

Erik Ottoson (M)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

O

O

O

O

O

Jörgen Berglund (M)

X

X

X

X

X

Erik Ezelius (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Per Söderlund (SD)

O

X

O

O

O

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

O

O

O

X

O

Margareta Cederfelt (M)

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Johan Pehrson (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

Nermina Mizimovic (S)

X

X

X

X

X

Abir Al-Sahlani (C)

Fredrik Schulte (M)

X

X

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.