Protokoll utskottssammanträde 2018/19:38

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2018/19:38

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:38

DATUM

2019–06–11

TID

11:00 – 12:50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Kommissionens förslag till revidering av kontrollförordningen för fiskerikontroll

Utskottet beslutade enligt 7 kap. 12 § RO att överlägga med landsbygdsminister Jennie Nilsson, Näringsdepartementet, om:


COM(2018) 368 Förslag till europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1224/2009, och om ändring av rådets förordningar (EG) nr 768/2005, (EG) nr 1967/2006 och (EG) nr 1005/2008 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 vad gäller fiskerikontroll

Underlaget utgjordes av en den 3 juni 2019 översänd promemoria

(dnr 2544-2018/19)

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen välkomnar förslaget till revidering och avser verka för ett kontrollsystem som är effektivt, ändamålsenligt och anpassat till den gemensamma fiskeripolitiken. Regeringen anser att det är angeläget att nå målen som sätts upp inom ramen för den reformerade gemensamma fiskeripolitiken. Regeringen anser samtidigt att kontrollåtgärderna ska leda till förbättrad fiskerikontroll, rättvisa konkurrensregler för fiskets aktörer och förenkling samt vara proportionerliga (något som t.ex. förslaget om fritidsfiske inte är).

Regeringen anser att det är viktigt att kontrollåtgärder leder till förbättrad fiskerikontroll och tar hänsyn till tekniska lösningar.

Regeringen ställer sig positiv till att kameror i vissa risksegment kan vara en metod för att förbättra efterlevnaden av landningsskyldigheten. Regeringen anser dock att följande principer bör beaktas: säkerställande av lika villkor inom ett risksegment om det endast är en lägsta procentandel av fartyg inom ett segment som ska utrustas och inte alla fartyg i ett segment samt säkerställande av hantering när ett fartygs risk minskar från hög till låg risk eller om fartyget byter segment. Det är angeläget att integritetsintrång minimeras till det som är proportionerligt och nödvändigt för kontrollbehovet.

Regeringen motsätter sig generella bestämmelser för fritidsfisket på EU-nivå eftersom förvaltning av fritidsfisket i första hand är varje medlemsstats ansvar. EU-lagstiftning på detta område bör endast övervägas i specifika fall och om den kan tillföra ett mervärde.

Det saknas även konsekvensanalyser, inklusive en analys av möjliga effektiviseringar av kontrollen som förslaget ger utrymme för, samt förslag till finansiering för eventuella kostnader som förslaget kan innebära för näringen samt för statliga myndigheter.

Regeringen anser också att det är viktigt med förenkling för både myndigheter och fiskets operatörer så att det på ett enkelt sätt ska vara möjligt att uppfylla kontrollkraven.

Utskottet och statsrådet enades om följande understrukna tillägg till den svenska ståndpunkten:

Regeringen ställer sig positiv till kommissionens ansats att kameror i vissa risksegment kan vara en metod för att förbättra efterlevnaden av landningsskyldigheten.

Det är angeläget att integritetsintrång minimeras till det som är ändamålsenligt, proportionerligt och nödvändigt för kontrollbehovet.

Regeringen avser söka klargörande om vad som kan anses vara ett risksegment samt under vilka villkor kameraövervakning kan ske.

Den sista strecksatsen läggs till efter andra meningen i ståndpunktens tredje stycke.

Ordförande konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Information om arbetet med torsk och skarpsill i Östersjön

Landsbygdsminister Jennie Nilsson, Näringsdepartementet, informerade om arbetet med torsk och skarpsill i Östersjön och Ices rapport i samma fråga.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:36 och 37

§ 4

Uppföljnings- och utvärderingsgruppen förslag till beslut om förstudie

Uppföljnings- och utvärderingsgruppen presenterade sitt förslag att ge i uppdrag åt riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat att göra en förstudie som behandlar förutsättningarna för en huvudstudie gällande Lantbrukets sårbarhet – landets självförsörjningsgrad.

Utskottet beslutade att gå vidare med förstudien.

§ 5

Inkomna skrivelser

En inkommen skrivelse anmäldes och lades till handlingarna.

§ 6

Italienska parlamentariska kommittén för miljö och återvinning

Kanslichefen påminde om mötet och efterföljande lunch med den italienska parlamentariska kommittén för miljö och återvinning måndag den 17 juni.

§ 7

Nästa sammanträde

Torsdagen den 13 juni 2019 kl. 10.00

§ 8

Information från Riksrevisionen

Riksrevisionen informerade om sin granskningsrapport Bädda för bättre tillsyn – statens vägledning av kommunal tillsyn.

Vid protokollet

Justeras den 18 juni 2019

Kristina YngweMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2018/19:38

§ 1

§ 2-7

§ 8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kristina Yngwe (C), ordf.

X

X

X

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

X

X

X

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

X

X

X

Hanna Westerén (S)

X

-

-

Isak From (S)

X

X

X

John Widegren (M)

X

X

X

Runar Filper (SD)

X

X

X

Magnus Manhammar (S)

X

X

X

Elin Segerlind (V)

X

X

-

Betty Malmberg (M)

X

X

X

Martin Kinnunen (SD)

X

X

-

Malin Larsson (S)

X

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

X

-

Marlene Burwick (S)

-

-

-

Tina Acketoft (L)

X

X

-

Mats Nordberg (SD)

X

X

X

Ulrika Heie (C)

X

X

-

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

X

X

-

Marléne Lund Kopparklint (M)

O

-

-

Monica Haider (S)

Vakant (M)

Yasmine Eriksson (SD)

O

O

X

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

O

O

O

Mats Wiking (S)

X

X

Kjell-Arne Ottosson (KD)

O

-

-

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

O

O

O

Lars Püss (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.