Protokoll utskottssammanträde 2018/19:38

Näringsutskottets protokoll 2018/19:38

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:38

DATUM

2019-06-11

TID

11.00–11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:37.

§ 2

Riksrevisionens rapport om försäljningarna av statens aktier i Nordea (NU15)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:49 om Riksrevisionens rapport om försäljningarna av statens aktier i Nordea.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande NU15 justerades.

§ 3

Skydd för beteckningar som omfattas av EU:s handelsavtal med Japan (NU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:93 om skydd för beteckningar som omfattas av EU:s handelsavtal med Japan och motioner.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande NU16 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 2 dels av M-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna.

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 18 juni kl. 10.30.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 18 juni 2019

Lars Hjälmered


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:38

§1-2

§ 3-4

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

X

X

Helene Hellmark Knutsson (S),

v. ordf.

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

Monica Haider (S)

X

X

Helena Lindahl (C)

X

X

Birger Lahti (V)

X

O

Lotta Olsson (M)

X

X

Tobias Andersson (SD)

X

X

Mathias Tegnér (S)

X

X

Camilla Brodin (KD)

X

X

Åsa Eriksson (S)

X

X

Arman Teimouri (L)

X

X

Eric Palmqvist (SD)

X

X

Lorentz Tovatt (MP)

X

X

Peter Helander (C)

X

X

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

O

O

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Gunilla Svantorp (S)

Saila Quicklund (M)

Charlotte Quensel (SD)

Johanna Haraldsson (S)

Per Schöldberg (C)

O

O

Lorena Delgado Varas (V)

O

X

Jörgen Warborn (M)

Josef Fransson (SD)

Joakim Sandell (S)

Vakant (KD)

Isak From (S)

Helena Gellerman (L)

Matheus Enholm (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Gardfjell (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Daniel Andersson (S)

Ida Karkiainen (S)

Niels Paarup-Petersen (C)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.