Protokoll utskottssammanträde 2018/19:38

Trafikutskottets protokoll 2018/19:38

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:38

DATUM

2019-05-28

TID

11:00-11:45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:37.

Väg- och fordonsfrågor (TU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner och av förslag till utskottsinitiativ om att kriminalisera manipulation av vägmätare.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:TU16.

M-, SD-, C-, V-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer. S- och MP-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

Fyrstegsprincipen inom planeringen av transportinfrastruktur (TU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:76 och motioner.

Ärendet bordlades.

Ett ändrat prishöjningstak för frimärkta brev (TU19)

Utskottet påbörjade behandlingen av skrivelse 2018/19:113 och motion.

Ärendet bordlades.

Inkomna skrivelser

Anmäldes till utskottet inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

EU-Information inför transportrådsmöte


Statsrådet Tomas Eneroth med medarbetare från Infrastrukturdepartementet informerade inför TTE-rådet (transport) den 6 juni 2019.

EU-Information inför telerådsmöte


Statssekreterare Sebastian de Toro med medarbetare från Infrastrukturdepartementet informerade inför TTE-rådet (tele) den 7 juni 2019.

Nästa sammanträde

Tisdagen den 4 juni 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 4 juni

Jens Holm

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2018/19:38

§ 1-6

§ 7-8

LEDAMÖTER

Jens Holm (V), ordf.

X

X

Anders Åkesson (C), förste vice ordf.

X

O

Magnus Jacobsson (KD) andre vice ordf.

X

X

Anna-Caren Sätherberg (S) tredje vice ordf.

X

X

Jessika Roswall (M)

X

X

Jasenko Omanovic (S)

X

X

Sten Bergheden (M)

Jimmy Ståhl (SD)

X

X

Teres Lindberg (S)

X

X

Anders Hansson (M)

X

X

Thomas Morell (SD)

X

X

Johan Büser (S)

X

X

Elin Gustafsson (S)

X

X

Helena Gellerman (L)

X

X

Patrik Jönsson (SD)

X

X

Emma Berginger (MP)

X

X

Åsa Coenraads (M)

X

X

SUPPLEANTER

Denis Begic (S)

O

O

Sofia Westergren (M)

X

X

Gunilla Carlsson (S)

Boriana Åberg (M)

Caroline Nordengrip (SD)

Per-Arne Håkansson (S)

Mikael Larsson (C)

O

X

Jessica Thunander (V)

O

O

John Weinerhall (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mikael Dahlqvist (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Carina Ödebrink (S)

Arman Teimouri (L)

Maria Arnholm (L)

Jörgen Grubb (SD)

Lorentz Tovatt (MP)

Betty Malmberg (M)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Staffan Eklöf (SD)

Daniel Bäckström (C)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Hampus Hagman (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Maria Gardfjell (MP)

Henrik Edin (L)

TRAFIKUTSKOTTET 2019-05-28 Bilaga 2 till protokoll

2018/19:38

Skrivelse angående synpunkter på Postnords verksamhet

dnr: 2363-2018/19.

Skrivelse angående älgolyckor på riksväg 23.

Dnr: 2455-2018/19.

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.