Protokoll utskottssammanträde 2018/19:39

Konstitutionsutskottets protokoll 2018/19:39

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:39

DATUM

2019-04-25

TID

8.30–9.08

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att praoeleven A.G, som medföljde ledamoten Jonas Eriksson (MP), fick närvara under sammanträdet utom vid punkterna på den särskilda föredragningslistan.

§ 2

Open Government Partnership (OGP) Legislative Openness Working Group

Utskottet beslutade att ledamöterna Matheus Enholm (SD), Daniel Andersson (S) och Bengt Eliasson (L) från utskottet deltar vid OGP:s möte i Kanada den 29–30 maj 2019.

§ 3

Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 (KU3y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till utrikesutskottet.

Utskottet justerade yttrande 2018/19:KU3y.

SD- och V-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

§ 4

Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder (KU34)

Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelserna 2018/19:ÖN1, 2018/19:RAN1, 2018/19:RAR1, 2018/19:PN1, 2018/19:VPN1, 2018/19:NL1, 2018/19:NSÖ1 och 2018/19:SN1.

Ärendet bordlades.

§ 5

Offentlig förvaltning (KU28)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.§ 6

Indelning i utgiftsområden (KU33)

Utskottet beslutade att ge socialförsäkringsutskottet, kulturutskottet, utbildningsutskottet och arbetsmarknadsutskottet tillfälle att senast tisdagen den 14 maj 2019 kl. 13.00 yttra sig över proposition 2018/19:100 förslagspunkterna 2–5 jämte eventuella följdmotioner i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Fri- och rättigheter, m.m. (KU27)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor (KU29)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 9

Ändring i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av lagen om bostadsanpassningsbidrag (KU36)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:61 Ändring i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Ärendet bordlades.

§ 10

Behandling av riksdagens skrivelser (KU21)

Utskottet behandlade skrivelse 2018/19:75 och redogörelse 2018/19:RS4.

Ärendet bordlades.

§ 11

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att sammanträdet måndagen den 6 maj 2019 börjar kl. 10.00.

§ 12

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2018/19:32.

Vid protokollet

Justerat 2019-05-02

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2019-03-14)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:39

§ 1-6

§ 7

§ 8-12

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

X

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

X

X

Ida Karkiainen (S)

O

X

Marta Obminska (M)

Matheus Enholm (SD)

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

Linda Ylivainio (C)

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

O

O

X

Ida Drougge (M)

Fredrik Lindahl (SD)

X

X

X

Laila Naraghi (S)

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

Daniel Andersson (S)

X

X

X

Bengt Eliasson (L)

X

X

X

Mikael Strandman (SD)

X

X

X

Jonas Eriksson (MP)

X

X

X

Erik Ottoson (M)

X

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

X

X

O

Jörgen Berglund (M)

X

X

X

Erik Ezelius (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Per Söderlund (SD)

O

O

O

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

X

X

O

Margareta Cederfelt (M)

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Johan Pehrson (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

Nermina Mizimovic (S)

X

X

X

Abir Al-Sahlani (C)

Fredrik Schulte (M)

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.