Protokoll utskottssammanträde 2018/19:39

Kulturutskottets protokoll 2018/19:39

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:39

DATUM

Torsdagen den 16 maj 2019

TID

Kl. 9.30–11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2018/19:38 av den 14 maj 2019.

§ 2

Yttrande till finansutskottet över proposition 2018/19:99 Vårändringsbudget för 2019 (KrU4y)

Fortsattes behandlingen om yttrande till finansutskottet över regeringens proposition 2018/19:99 Vårändringsbudget för 2019 i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde (jfr prot. 2018/19:37.2).

M-, SD-, V- och KD-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

Utskottet fattade beslut i ärendet.

Yttrande 2018/19:KrU4y justerades.

§ 3

Information från Svenska kyrkan

Generalsekreterare Helén Ottosson Lovén och enhetschef Markus Dahlberg, Svenska kyrkan, informerade om kyrkoantikvariska frågor samt besvarade frågor från utskottets ledamöter.

Den politiske sekreteraren Karl Efraimsson (SD) och två medföljande praktikanter till Annicka Engblom (M) närvarade under denna punkt.

§ 4

Information från Statens kulturråd

Generaldirektör Staffan Forssell och stf generaldirektör Signe Westin, Statens kulturråd, informerade om kultursamverkansmodellen samt besvarade frågor från utskottets ledamöter.

Den politiske sekreteraren Karl Efraimsson (SD) och två medföljande praktikanter till Annicka Engblom (M) närvarade under denna punkt.

§ 5

Inkomna skrivelser

Kanslichefen anmälde två inkomna skrivelser, dnr 2337-2018/19 och dnr 2338-2018/19.

§ 6

Resefrågor

Återupptogs frågan om utskottets resa till Köpenhamn under hösten 2019 (jfr prot. 2018/19:29.5).

Ledamöter och arbetande suppleanter (högst en suppleant per parti) ska inbjudas att delta.

Ärendet bordlades.

§ 7

Inställt sammanträde

Utskottet beslutade att ställa in sammanträdet den 4 juni 2019.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen
den 28 maj 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Christer Nylander

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2018/19:39

– – – §§

1–4

5–8

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Christer Nylander (L), ordf.

D

Vasiliki Tsouplaki (V), förste vice ordf.

D

D

Lotta Finstorp (M), andre vice ordf.

D

D

Lawen Redar (S), tredje vice ordf.

D

D

Hans Hoff (S)

D

D

Annicka Engblom (M)

D

D

Aron Emilsson (SD)

D

D

Lars Mejern Larsson (S)

D

D

Per Lodenius (C)

D

D

Ann-Britt Åsebol (M)

D

D

Angelika Bengtsson (SD)

D

D

Anna Wallentheim (S)

D

D

Roland Utbult (KD)

D

D

Åsa Karlsson (S)

D

D

Jonas Andersson i Linköping (SD)

D

D

Anna Sibinska (MP)

D

D

Viktor Wärnick (M)

D

D

SUPPLEANTER

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

John Weinerhall (M)

N

N

Caroline Helmersson Olsson (S)

Marta Obminska (M)

Cassandra Sundin (SD)

N

N

Pyry Niemi (S)

Peter Helander (C)

Jon Thorbjörnson (V)

Ulrika Jörgensen (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Petter Löberg (S)

Vakant

Linus Sköld (S)

Maria Arnholm (L)

Michael Rubbestad (SD)

Emma Hult (MP)

Louise Meijer (M)

Charlotte Quensel (SD)

Sara Seppälä (SD)

Bengt Eliasson (L)

Lina Nordquist (L)

Jonny Cato Hansson (C)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Vakant

Michael Anefur (KD)

Mats Berglund (MP)

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Helena Bouveng (M)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.