Protokoll utskottssammanträde 2018/19:39

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2018/19:39

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:39

DATUM

2019-06-13

TID

10.00 – 11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Jordbruks- och fiskeråd den 18 juni 2019


Utskottet beslutade enligt 7 kap. 12 § RO att överlägga med statssekreterare Per Callenberg, Näringsdepartementet, om följande punkter på rådsdagordningen:


Rådets dagordningspunkt 4
. Meddelande om det nuvarande läget i den gemensamma fiskeripolitiken (GFP) och samråd om fiskemöjligheter för 2020


Underlaget utgjordes av en den 10 juni 2019 översänd kommenterad dagordning.

Förslag till svensk ståndpunkt:
Regeringens övergripande målsättning är att förvaltningsåtgärder ska beslutas i linje med den reformerade gemensamma fiskeripolitikens mål och

principer. Vad gäller fiskemöjligheter anser regeringen således att det är

angeläget att nå målen om beståndsstorlek över den nivå som kan ge

maximalt hållbar avkastning, att reformens mål om landningsskyldighet

möjliggörs och att den vetenskapliga rådgivningen utgör grunden för

besluten. Mot denna bakgrund anser regeringen att det är positivt att

kommissionen presenterar ett meddelande som dels redogör för

måluppfyllnaden av den gemensamma fiskeripolitiken vad gäller

fiskemöjligheter, och dels bidrar till en ökad transparens och framförhållning

avseende kommande förordningsförslag om fiskemöjligheter för 2020.

Ordförande konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede.

Rådets dagordningspunkt 5
. Reformpaketet för den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP, efter 2020

Underlaget utgjordes av en den 10 juni 2019 översänd kommenterad dagordning.

Förslag till svensk ståndpunkt:
Vägledande principer för regeringen i förhandlingarna är totalt väsentligt

minskade utgifter, marknadsorientering, lika konkurrensvillkor, stärkta miljö- och klimatambitioner samt förenkling. Givet detta prioriterar regeringen följande områden i de fortsatta förhandlingarna:

- Reglerna för grundvillkoren bör förenklas. Två områden är prioriterade.

1) Förändring av grundvillkoren för att små avvikelser som inte innebär allvarliga risker inte ska leda till kraftiga sanktioner för lantbrukarna.

2) Öppning som ger möjlighet att rikta och anpassa grundvillkoren till lokala och regionala naturgivna förhållanden.

- Regeringen anser att en reformerad CAP ska leda till en ökad ambition på miljö- och klimatområdet. Det handlar om hur stor andel av pelare 2 som ska avsättas till miljö och klimat och om att stöd för att kompensera för sämre produktionsförutsättningar inte ska kunna räknas in i detta. Miljö- och klimatsystemet bör vara obligatoriskt för länderna att tillämpa. Regeringen anser även att det bör finnas en öronmärkning så att en del av direktstödet riktas till miljö- och klimatåtgärder. Ytterligare en prioritering är att andelen av sektorsprogrammen som ska avsättas för miljö- och klimatändamål

bör öka jämfört med idag.

- Regeringen vill se ytterligare förslag som leder till att en reformerad

CAP innebär en ökad ambition på djurvälfärdsområdet. En möjlighet

är att ersätta lantbrukare för åtgärder på djurvälfärdsområdet även i de fall åtgärderna kan vara en del av nationell lagstiftning inklusive ersättning för djurvälfärd i pelare 1.

- Regeringen anser att det är viktigt med en marknadsorienterad

jordbrukspolitik. Regeringen är kritisk mot förslag från medlemsstaterna som kan vara budgetdrivande och det är viktigt att analysera budgeteffekter av nya förslag. Regeringen är kritisk till att reglera märkning av alkoholhaltiga drycker, i detta fallet vin, i särskild ordning i den samlade marknads-ordningen och anser att det bör regleras i den horisontella lagstiftningen. Vad gäller sektorsåtgärderna är regeringen positiv till att stärka lantbrukarens ställning i värdekedjan, men är kritisk till att vissa av de föreslagna ändringarna inte går i en mer marknadsorienterad inriktning.

- Regeringen anser att det är viktigt att andelen kopplade stöd inte ökar

jämfört med idag och att reglerna för när kopplade stöd får användas

inte luckras upp. De produktionskopplade stöden bör på sikt fasas ut.

En eventuellt ökad användning av sektorsprogram i förhållande till

kommissionens förslag bör innebära ett minskat utrymme för användning av produktionskopplade stöd.

- Regeringen stödjer förslaget till den nya förvaltningsmodellen men

verkar samtidigt för att bestämmelserna inte leder till onödig administrativ börda. Förvaltningsmodellen riskerar att bli administrativt betungande särskilt när det gäller planering och uppföljning av stöd som inte är areal- eller djurbaserade. Principen om samordnad granskning (”single audit”) i förslaget till horisontell förordning behöver tydliggöras ytterligare.

- Jämställdhet är en prioriterad fråga för regeringen. Regeringen stödjer

ordförandeskapets förslag att föra in jämställdhet i ett av de specifika

målen för CAP.

Utskottet och statssekreteraren enades om följande lydelse av den första meningen i den svenska ståndpunkten:

”Vägledande principer för regeringen i förhandlingarna är totalt väsentligt

minskade utgifter, marknadsorientering, konkurrenskraft, lika konkurrens-villkor, stärkta miljö- och klimatambitioner samt förenkling.”


Ordförande konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede.

Statssekreterare Per Callenberg med medarbetare lämnade under övriga punkter på rådsdagordningen information inför Jordbruks- och fiskerådet den 18 juni 2019.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Riksrevisionens rapport om statens vägledning av kommunal tillsyn (2019/20:MJU3)

Utskottet behandlade skrivelse 2018/19:87 och en motion.

Ärendet bordlades.

§ 3

Preliminärt program för länsresan till Norrbotten

Det preliminära programmet för länsresan till Norrbotten den 26-28 augusti 2019 anmäldes och diskuterades för fortsatt beredning.

§ 4

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 18 juni 2019 kl. 11.00.

§ 5

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att Kristina Tysk, MP-kansliet, fick närvara under punkten 6.

§ 6

Information från Riksrevisionen

Riksrevisor Helena Lindberg med medarbetare informerade om granskningsrapporten Klimatklivet - stöd till lokala klimatinvesteringar (RiR 2019:1).

Vid protokollet

Justeras den 25 juni 2019

Kristina YngweMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2018/19:39

§ 1

§ 2

§ 3-5

§ 6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kristina Yngwe (C), ordf.

-

-

-

-

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

X

X

X

X

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

X

X

X

-

Hanna Westerén (S)

X

X

X

X

Isak From (S)

X

X

X

X

John Widegren (M)

X

X

X

X

Runar Filper (SD)

X

X

X

X

Magnus Manhammar (S)

X

X

X

X

Elin Segerlind (V)

X

X

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

X

X

Martin Kinnunen (SD)

-

-

-

-

Malin Larsson (S)

X

X

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

-

-

-

-

Marlene Burwick (S)

X

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

X

Mats Nordberg (SD)

X

X

X

X

Ulrika Heie (C)

-

-

-

-

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

O

O

O

O

Marléne Lund Kopparklint (M)

O

-

O

O

Monica Haider (S)

Vakant (M)

Yasmine Eriksson (SD)

O

O

O

O

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

X

X

X

X

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

X

X

X

X

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

X

X

X

X

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Lars Püss (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

X

X

X

X

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.