Protokoll utskottssammanträde 2018/19:39

Näringsutskottets protokoll 2018/19:39

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:39

DATUM

2019-06-18

TID

10.30–10.55

11.00–11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:38.

§ 2

Rådet för transport, telekommunikation och Energi (TTE)

Statsrådet Anders Ygeman, Infrastrukturdepartementet, lämnade information inför rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE) den 25 juni 2019.

Vid sammanträdet närvarade ämnesråd Anna Törner, kansliråden Jenny Malmberg och Truls Borgström samt departements-sekreterare Mia Abramsson, Infrastrukturdepartementet.

Vid sammanträdet närvarade även föredragande Kanja Berg, EU-nämndens kansli.

§ 3

Beslut om syfte för delegationsresor

Utskottet fastställde syftet med delegationsresa till Kina enligt följande:

Syftet med resan till Kina är att bredda kunskapen om Sveriges viktigaste handelspartner i Asien genom att belysa olika aktuella närings- och handelspolitiska frågor. Bland annat vill delegationen få en ökad förståelse för hur kinesiska företag arbetar med entreprenörskap och innovation samt förutsättningar och möjligheter för svenska företag att verka på den kinesiska marknaden. Vidare vill delegationen få belyst hur Kina ser på olika handelspolitiska och immaterialrättsliga frågor samt digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Delegationen vill därtill fördjupa sina kunskaper om Kinas syn på tillförsel och förbrukning av energi.

Utskottet fastställde syftet med delegationsresa till USA och Kanada enligt följande:

Det övergripande syftet med resan till USA och Kanada är att studera aktuella närings- och handelspolitiska frågor. Syftet med att besöka San Francisco är bl.a. att närmare studera aktuella frågor inom forskning och innovation. Delegationen vill bl.a. fördjupa sina kunskaper om hur man i USA arbetar med att främja forskning och innovation, inte minst när det gäller att understödja kommersialisering av innovationer. Vidare är avsikten att belysa frågor om handel mellan USA och EU. Syftet med att besöka Vancouver är främst att studera olika närings- och handelspolitiska frågor. Delegationen vill bl.a. bredda sina kunskaper om hur man i Kanada arbetar för att på olika sätt främja betydelsefulla näringar, företagande och innovationer. Vidare önskar delegationen att fördjupa sina kunskaper om det frihandelsavtal, CETA, som EU och Kanada ingått och dess effekter. Därtill önskar delegationen att belysa olika energipolitiska frågor, såväl i Kalifornien som i Kanada.

§ 4

Beredningsprocessen

Utskottet diskuterade ärendeberedningsprocessen i utskottet.

§ 5

Inbjudningar

Utskottet informerades om inbjudan till Prisdialogen.

Utskottet beslutade att delta.

§ 6

Utskottets planering hösten 2019

Utskottet informerades om planeringen för hösten 2019.

§ 7

Utskottets subsidiaritetsprövningar under sommaruppehållet

Utskottet informerades om hantering av eventuella subsidiaritetsprövningar under sommaruppehållet.

§ 8

Bemyndigande att inhämta regeringens bedömning

Utskottet beslutade att bemyndiga ordföranden att fatta beslut om inhämtande av regeringens bedömning över subsidiaritetsärenden som eventuellt inkommer under sommaruppehållet.

§ 9

Anmälan av inkomna EU-dokument

Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument.

§ 10

Bemyndigande att justera protokoll

Ordföranden bemyndigades att justera dagens protokoll.

§ 11

Ajournering av sammanträdet

Sammanträdet ajournerades mellan kl. 10.55–11.00.


§ 12

Allmänna rådet (sammanhållningspolitiken)

Statssekreterare Per Callenberg, Näringsdepartementet, lämnade information inför allmänna rådet (sammanhållningspolitiken) den 25 juni 2019.

Vid sammanträdet närvarade kansliråden Martin Nyqvist och Björn Cappelin, chef för sekretariatet för EU och internationella frågor Maria Rosander samt departementssekreterare Monica Sylvander, Näringsdepartementet.

§ 13

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde vid behov ska äga rum tisdagen den 27 augusti kl. 11.00, därefter torsdagen den 12 september kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 19 juni 2019

Lars Hjälmered


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:39

§1-11

§ 12-13

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

X

X

Helene Hellmark Knutsson (S),

v. ordf.

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

Monica Haider (S)

X

X

Helena Lindahl (C)

X

X

Birger Lahti (V)

X

O

Lotta Olsson (M)

X

X

Tobias Andersson (SD)

X

X

Mathias Tegnér (S)

Camilla Brodin (KD)

X

X

Åsa Eriksson (S)

X

X

Arman Teimouri (L)

X

X

Eric Palmqvist (SD)

X

X

Lorentz Tovatt (MP)

X

X

Peter Helander (C)

X

X

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

X

X

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

O

O

Gunilla Svantorp (S)

Vakant (M)

Josef Fransson (SD)

Johanna Haraldsson (S)

Per Schöldberg (C)

O

O

Lorena Delgado Varas (V)

O

X

Åsa Coenraads (M)

Anne Oskarsson (SD)

Joakim Sandell (S)

Vakant (KD)

Isak From (S)

Helena Gellerman (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Gardfjell (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Daniel Andersson (S)

Ida Karkiainen (S)

Niels Paarup-Petersen (C)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.