Protokoll utskottssammanträde 2018/19:39

Trafikutskottets protokoll 2018/19:39

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:39

DATUM

2019-06-04

TID

11:00-12:05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:38.

Järnvägsfrågor (TU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:TU17.

M-, SD-, C-, V-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer. C- och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

Fyrstegsprincipen inom planeringen av transportinfrastruktur (TU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:76 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:TU18.

S-, SD-, V- och MP-ledamöterna anmälde reservationer.

Ett ändrat prishöjningstak för frimärkta brev (TU19)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:113 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:TU19.

KD-ledamoten anmälde två reservationer.

Medgivande att närvara

Utskottet beslutade att Erik Almqvist från Moderaternas gruppkansli och prao-eleven Shanelle Esmaeili fick närvara under punkten 6 vid dagens sammanträde.

Information från Swedetrain och KTH Järnvägsgrupp


Ordförande Björn Asplund, generalsekreterare Pia Lagerlöf och Tomas Jansson, Global Solution Manager ERTMS på Bombardier, från Swedtrain, samt professor emeritus Bo-Lennart Nelldal och föreståndare Sebastain Stichel från KTH järnvägsgrupp informerarde om aktuella frågor.

Inkommen skrivelse

Anmäldes till utskottet inkommen skrivelse enligt bilaga 2.

Övriga frågor

Anmäldes till protokollet att ledamöter från utskottet deltog i ett besök i Stockholm Norvik Hamn den 29 maj 2019.

Anmäldes till protokollet att ledamöter från utskottet mottog en delegation från det amerikanska representanthusets utskott för transport och infrastruktur (House Transportation & Infrastructure Committee) den 29 maj 2019.

Nästa sammanträde

Torsdagen den 13 juni 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Josefine Tolleman

Justeras den 13 juni

Jens Holm

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2018/19:39

§ 1-9

LEDAMÖTER

Jens Holm (V), ordf.

X

Anders Åkesson (C), förste vice ordf.

X

Magnus Jacobsson (KD) andre vice ordf.

X

Anna-Caren Sätherberg (S) tredje vice ordf.

X

Jessika Roswall (M)

X

Jasenko Omanovic (S)

X

Sten Bergheden (M)

X

Jimmy Ståhl (SD)

X

Teres Lindberg (S)

Anders Hansson (M)

X

Thomas Morell (SD)

X

Johan Büser (S)

X

Elin Gustafsson (S)

X

Helena Gellerman (L)

X

Patrik Jönsson (SD)

X

Emma Berginger (MP)

X

Åsa Coenraads (M)

X

SUPPLEANTER

Denis Begic (S)

X

Sofia Westergren (M)

O

Gunilla Carlsson (S)

Boriana Åberg (M)

Caroline Nordengrip (SD)

Per-Arne Håkansson (S)

Mikael Larsson (C)

O

Jessica Thunander (V)

O

John Weinerhall (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mikael Dahlqvist (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Carina Ödebrink (S)

Arman Teimouri (L)

Maria Arnholm (L)

Jörgen Grubb (SD)

Lorentz Tovatt (MP)

Betty Malmberg (M)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Staffan Eklöf (SD)

Daniel Bäckström (C)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Hampus Hagman (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Maria Gardfjell (MP)

Henrik Edin (L)

TRAFIKUTSKOTTET 2019-06-04 Bilaga 2 till protokoll

2018/19:39

Skrivelse angående synpunkter på väg 225 genom Sorunda

dnr: 2523-2018/19.

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.