Protokoll utskottssammanträde 2018/19:39

Utrikesutskottets protokoll 2018/19:39

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:39

DATUM

2019–06–13

TID

08:00–11:55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att ledamöterna Beatrice Ask (M), Caroline Nordengrip (SD) och Elisabeth Falkhaven (MP) tillsammans med tjänsteman från försvarsutskottet fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragningslistan.

§ 2

Information om Afghanistan och Irak

Information om Afghanistan och Irak från utrikesminister Margot Wallström, kansliråd Oscar Schlyter, departementssekreterarna Marcus Holknekt och Samuel Persson och politiskt sakkunnig Louise Bjarke, samtliga från Utrikesdepartementet, försvarsminister Peter Hultqvist, kansliråd Anja Glavinic Jones, departementssekreterare Henric Abrahamsson och politiskt sakkunnig Anders Eriksson, samtliga från Försvarsdepartementet och brigadgeneral Lena Persson Herlitz, kommendör Jonas Wikström och ÖB:s säkerhetspolitiska rådgivare Ingrid Ask, samtliga från Försvarsmakten.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

UNDP m.m.

Information om UNDP från chefen för det nordiska kontoret Camilla Brückner, chefen för det svenska kontoret Carolina Given-Sjölander och projektledare i Sverige Albert Askeljung.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:38 och besöksprotokoll 2018/19:11, 2018/19:12, 2018/19:13, 2018/19:14, 2018/19:15, 2018/19:16, 2018/19:17 och 2018/19:18

§ 5

Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017–2018 (UU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:104 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:UU8.

M-, SD-, C-, V-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

C-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 6

Inför utrikesrådet och inför allmänna rådet

Information inför utrikesrådet och inför allmänna rådet från kabinettssekreterare Annika Söder, departementsråd Louise Calais, kansliråd Anna Uggla och politiskt sakkunnig Magnus Nilsson, samtliga från Utrikesdepartementet.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 7

UNDP m.m.

Information från statssekreterare Per Olsson Stridh, enhetschef Per Holmström, biträdande enhetschef Harriet Pedersen, biträdande enhetschef Inger Buxton, departementssekreterare Azadeh Alian-Söderqvist, samordnare Hanna Lambert och politiskt sakkunnig Katarina Hellström, samtliga från Utrikesdepartementet.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 8

EU:s och medlemsländernas stöd i genomförandet av Agenda 2030 i utvecklingsländerna

Information från statssekreterare Per Olsson Stridh, enhetschef Per Holmström, biträdande enhetschef Harriet Pedersen, biträdande enhetschef Inger Buxton, departementssekreterare Azadeh Alian-Söderqvist, samordnare Hanna Lambert och politiskt sakkunnig Katarina Hellström, samtliga från Utrikesdepartementet.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 9

Ev. subsidiarietsprövningar under riksdagens sommaruppehåll 2019

Utskottet beslutade om att presidiet ges mandat att inleda ev. subsidiaritetsprövningar som inkommer under sommaruppehållet.

§ 10

Kanslimeddelanden

Utskottet beslutade om att:

– Pyry Niemi (S), Kerstin Lundgren (C), Lars Andersson (SD) och Håkan Svenneling (V) deltar vid öppningen av Sverigehuset i Oslo den 5-6 september 2019.

– Aylin Fazelian (S) och Margareta Cederfelt (M) deltar vid Gusp/Gsfp-konferensen i Helsingfors den 4-6 september 2019.

Utskottet informerades om att:

– debattlista för UU8 har cirkulerats.

– första sammanträdet efter riksmötets öppnande äger rum torsdagen den 12 september 2019 kl. 09:30.

Utskottet påmindes om att:
– utskottet sammanträder för FAC-föredragning den 11 juli 2019

kl. 11:00.

§ 11

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga.

§ 12

Övriga frågor

Björn Söder (SD) tog upp fråga om utskottets arbetsformer.

Robert Halef (KD) undrade vad som händer med återkallelsen av proposition 2017/18:285.

§ 13

Reseberättelse Finland 4-5 mars 2019 och minnesanteckningar GUSP/GSFP- konferensen i Bukarest 7-8 mars 2019

Lades till handlingarna.

§ 14

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 11 juli 2019 kl. 11:00.

Vid protokollet

Anne-Charlotte Gramén

Justeras den 11 juli 2019

Kenneth G Forslund
UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:39

§ 1-2

§ 3

§ 4-5

§ 6

§ 7

§ 8-11

§ 12-13

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S) (Ordförande)

X

X

X

X

X

X

X

Hans Wallmark (M) (Vice ordförande)

X

X

X

X

X

Olle Thorell (S)

X

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

X

X

X

X

X

Markus Wiechel (SD)

X

X

X

X

X

X

X

Pyry Niemi (S)

Kerstin Lundgren (C)

X

X

X

X

X

Håkan Svenneling (V)

X

X

X

X

X

Margareta Cederfelt (M)

X

X

X

X

X

X

X

Björn Söder (SD)

X

X

X

X

X

X

X

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

X

X

X

X

X

X

X

Lars Adaktusson (KD)

X

X

X

X

X

X

X

Aylin Fazelian (S)

X

X

X

Fredrik Malm (L)

X

X

X

X

X

X

Ludvig Aspling (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

X

X

X

X

X

Magnus Ek (C)

X

SUPPLEANTER

Anders Österberg (S)

X

X

X

X

Magdalena Schröder (M)

O

O

O

O

X

X

X

X

Jamal El-Haj (S)

O

O

O

X

X

X

X

X

Pål Jonson (M)

O

Lars Andersson (SD)

X

X

X

X

Adnan Dibrani (S)

Linda Ylivainio (C)

O

O

X

X

X

X

X

X

Yasmine Posio (V)

O

O

O

X

X

Ann-Sofie Alm (M)

Tobias Andersson (SD)

Emilia Töyrä (S)

Robert Halef (KD)

O

O

O

O

O

O

O

O

Lena Rådström Baastad (S)

Joar Forssell (L)

Sara Seppälä (SD)

Maria Gardfjell (MP)

Tobias Billström (M)

Mats Nordberg (SD)

O

Julia Kronlid (SD)

Tina Acketoft (L)

Robert Hannah (L)

Elisabeth Falkhaven (MP)

O

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Sofia Damm (KD)

Abir Al-Sahlani (C)

Jasenko Omanovic (S)

Cecilia Widegren (M)

Carina Ohlsson (S)

Hannah Bergstedt (S) extra suppleant

Katarina Olofsson (SD) extra suppleant

O

O

O

O

X

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.