Protokoll utskottssammanträde 2018/19:39

Utbildningsutskottets protokoll 2018/19:39

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:39

DATUM

2019-06-04

TID

11:00–11:20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 § om att skapa förtroende för människocentrerad Artificiell intelligens

Utskottet överlade med statsrådet Anders Ygeman, kanslirådet Helena Bäckström, departementssekreteraren Helena Hånell McKelvey, departementssekreteraren Isabel Sarenmalm och Fredrik Persson, samtliga från Infrastrukturdepartementet, om att skapa förtroende för människocentrerad artificiell intelligens.

Underlag för överläggningen

Promemoria från Infrastrukturdepartementet (Dnr 2499-2018/19)

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen välkomnar kommissionens meddelande. Inom ramen för en minskad total budgetram prioriterar regeringen åtgärder för att stödja forskning och innovation, samt de möjligheter digitaliseringen för med sig och anser att ett gemensamt europeiskt arbete med AI är av stor vikt. Sverige gynnas av att EU utvecklas till en attraktiv och konkurrenskraftig arena där studerande, forskare, företag och offentliga aktörer kan arbeta med utveckling och användning av AI. Stora värden kan skapas för samhället som helhet när offentlig och privat sektor använder AI-lösningar på en rad områden.

I enlighet med den nationella inriktningen för AI (N2018/03008/FÖF)

anser regeringen att etiska riktlinjer för utveckling och användning av AI är viktigt för att dra nytta av fördelar och samtidigt minimera risker för såväl samhället i stort som för individer och välkomnar därför att kommissionen lyfter etik som ett prioriterat område. Regeringen instämmer i att det är angeläget att främja mångfald, bl.a. avseende kön, inte bara i varje skede i AI-utvecklingen, utan också avseende den data som ligger till grund för AI:s rekommendationer och beslut. Regeringen anser vidare att det är viktigt att det gemensamma arbetet med AI, inklusive utvecklandet av riktlinjer, tar hänsyn till inverkan på medlemsstaternas nationella säkerhet, där medlemsstaternas kompetens på området behöver respekteras.

Regeringen anser att riktlinjer är ett lämpligt instrument för ett område som är under snabb utveckling, i syfte att undvika oproportionerliga regelbördor. Regeringen delar kommissionens uppfattning om vikten av ett konkret och proportionerligt genomförande av riktlinjerna där man utgår från det aktuella sammanhanget i tillämpningen. Det är viktigt att det finns mekanismer som säkerställer såväl möjligheten till granskning som skydd av affärsmodeller och immateriella rättigheter. Regeringen anser också att det är viktigt att skapa förutsättningar för att testa riktlinjerna på AI-applikationer för att därigenom identifiera eventuella utmaningar och förbättringsområden för att säkerställa att fördelarna med AI kommer till användning. I det arbetet är det viktigt att svenska aktörer har en aktiv roll. Vidare välkomnar regeringen

internationellt samarbete kring AI, inklusive etik, och hantering av risker med fokus på säkerhet för samhället och individer, då AI drar nytta av gränsöverskridande användning och eftersom EU och Sverige gynnas av internationellt samarbete på området.

Utskottet

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för regeringens ståndpunkt.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:38.

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 2.

Långsiktiga effekter av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan (UbU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:57 och en motion.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:UbU16.

M- och KD-ledamöterna anmälde en reservation.

Frågor om otillåten spridning av nationella prov och om att införa särskilda regleringar för idrottsgymnasier (UbU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:110 och en motion samt ett förslag om utskottsinitiativ om att säkerställa fortsatta möjligheter att kombinera gymnasieutbildning med elitsatsning i idrott.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:UbU17.

M- och KD-ledamöterna anmälde en reservation.

Myndighetsreformen då Universitets- och högskolerådet och Universitetskanslersämbetet inrättades (UbU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:109.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:UbU18

Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (UbU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:58 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:UbU21.

M- och SD-ledamöterna anmälde reservationer.

Seminarium om livslångt lärande

Utskottet beslutade att anordna ett seminarium om livslångt lärande.

Övriga frågor

Utskottet beslutade att bjuda in Skolverket för att informera om arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Ledamöterna från Moderaterna framförde önskemål om att utskottet anordnar ett seminarium om digitalisering i skolan.

Frågan delegerades till utbildningsutskottets arbetsutskott för uppföljning och utvärdering.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2018 (UbU19)

Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelserna 2018/19:RJ1 och 2018/19:RR3.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:UbU19.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde planeras till torsdagen den 13 juni 2019.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras torsdagen den 13 juni 2019

Gunilla Svantorp


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:39

§ 1-3

§ 4

§ 5-6

§ 7-9

§ 10-11

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Gunilla Svantorp (S), ordförande

X

X

X

X

Roger Haddad (L), förste vice ordförande

X

X

X

X

X

Kristina Axén Olin (M), andre vice ordförande

X

X

X

X

X

Pia Nilsson (S)

X

X

X

X

Maria Stockhaus (M)

X

O

X

X

Patrick Reslow (SD)

X

X

X

X

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

X

X

X

Fredrik Christensson (C)

X

X

X

X

X

Daniel Riazat (V)

X

X

X

O

O

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

X

X

X

X

X

Robert Stenkvist (SD)

X

X

X

X

X

Linus Sköld (S)

Gudrun Brunegård (KD)

X

X

X

X

X

Tomas Kronståhl (S)

X

X

X

X

X

Michael Rubbestad (SD)

X

X

X

X

X

Gustav Fridolin (MP)

Mats Persson (L)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Roza Güclü Hedin (S)

Noria Manouchi (M)

O

X

O

O

O

Malin Larsson (S)

Jörgen Grubb (SD)

O

O

O

O

O

Mattias Vepsä (S)

X

X

X

X

X

Ulrika Heie (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

O

O

O

X

X

Hans Rothenberg (M)

Ebba Hermansson (SD)

Anna Wallentheim (S)

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Saila Quicklund (M)

Linda Lindberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Joar Forssell (L)

Mats Berglund (MP)

X

X

X

X

X

Niels Paarup-Petersen (C)

O

O

O

O

O

Linda Westerlund Snecker (V)

Pia Steensland (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Alice Bah Kuhnke (MP)

Åsa Lindestam (S)

Sanne Lennström (S)

Per Lodenius (C)

Marie Axelsson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.