Protokoll utskottssammanträde 2018/19:3

Finansutskottets protokoll 2018/19:3Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2018/19:3

Datum

2018-10-09

Tid

kl. 11.00-11.10

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

- Utskottet beslutade att kalla riksrevisor Helena Lindberg till sammanträdet 23 oktober för information om aktuella granskningsrapporter.

- Utskottet beslutade att inhämta regeringens bedömning om tillämpningen av subsidiaritetsprincipen gällande kommissionens förslag om bekämpning av penningtvätt samt tillsyn KOM(2018)646.

- Utskottet beslutade att kalla finansmarknadsminister Per Bolund till sammanträdet 25 oktober för överläggning om bekämpning av penningtvätt samt tillsyn.

- Utskottet beslutade att kalla statssekreterare Max Elger till sammanträdet 6 november för överläggning om EU:s årsbudget 2019.

- Utskottet beslutade att medge närvaro av tjänsteman från EUN:s kansli på sammanträden med överläggnings- och informationspunkter under mandatperioden.

Utskottet beslutade att ställa in sammanträdet 11 oktober då inga ärenden fanns planerade.

Studiebesök

- Kansliet informerade om eventuellt besök på Riksrevisionen vecka 45.

- Kansliet informerade om besök på Riksbanken 21 november kl. 18.00.

Kanslimeddelanden

- Introduktionsmaterial om arbetet i FiU finns att hämta på kansliet (finns även i mötestjänsten).

- Inbjudan till information från utskottsavdelningen om budgetprocessen, hantering av lagstiftningsärenden, KU:s granskningsarbete samt utskottets arbete med uppföljning och utvärdering 23 oktober kl. 13.30- 15.00 i L4-17.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:1.

§ 3

Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument (FiU7)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:263.

Ärendet bordlades.

§ 4

Extra ändringsbudget för 2018 – Stöd till djurägare inom lantbruket som drabbats av torkan 2018 (FiU8)

Utskottet behandlade fråga om att inhämta yttrande från miljö-jordbruksutskottet över proposition 2017/18:301 och eventuella motioner.

Utskottet beslutade att inhämta yttrande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Nästa sammanträde

Tisdagen den 16 oktober kl. 11.00.

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Elisabeth Svantesson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2018/19:3

– – –

§ 1-5-

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Elisabeth Svantesson (M) Ordförande

X

Fredrik Olovsson (S) vice ordförande

-

Gunilla Carlsson (S)

X

Niklas Wykman (M)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Adnan Dibrani (S)

X

Emil Källström (C)

X

Ulla Andersson (V)

X

Jessika Roswall (M)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Jakob Forssmed (KD)

X

Ingemar Nilsson (S)

X

Mats Persson (L)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Janine Alm Ericson (MP)

-

Jan Ericson (M)

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

O

Eva Lindh (S)

O

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

Ida Gabrielsson (V)

O

Jörgen Warborn (M)

Charlotte Quensel (SD)

O

Monica Haider (S)

Christian Carlsson (KD)

O

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

O

Maria Ferm (MP)

Sten Bergheden (M)

O

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande