Protokoll utskottssammanträde 2018/19:3

Näringsutskottets protokoll 2018/19:3

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:3

DATUM

2018-10-18

TID

10.00–10.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:2.

§ 2

Förslag om undantag i tilläggsskyddet för läkemedel

Utskottet överlade med statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet, om kommissionens förslag om undantag i tilläggsskyddet för läkemedel, COM(2018) 317 (se bilaga 3).

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för regeringens ståndpunkt i promemorian.

Vid sammanträdet närvarade departementsrådet Anna-Carin Svensson, ämnesråden Anders Olin och Helena Garme, rättssakkunniga Marie Larsson och Patrik Sundberg samt kanslirådet Josefin Park, Justitiedepartementet.

§ 3

Förslag till förordning om vissa onlinesändningar av tv- och radioprogram

Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet, lämnade information om kommissionens förslag till förordning om vissa onlinesändningar av tv- och radioprogram.

Vid sammanträdet närvarade departementsrådet Anna-Carin Svensson, ämnesråden Anders Olin och Helena Garme, rättssakkunniga Marie Larsson och Patrik Sundberg samt kanslirådet Josefin Park, Justitiedepartementet.

§ 4

Förslag till förordning om EU:s anslutning till Lissabonsystemet inom WIPO

Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet, lämnade information om kommissionens förslag till förordning om EU:s anslutning till Lissabonsystemet inom WIPO.

Vid sammanträdet närvarade departementsrådet Anna-Carin Svensson, ämnesråden Anders Olin och Helena Garme, rättssakkunniga Marie Larsson och Patrik Sundberg samt kanslirådet Josefin Park, Justitiedepartementet.

§ 5

Förslag till direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden

Statssekreterare Lars Westbratt och rättssakkunnige Patrik Sundberg, Justitiedepartementet, lämnade information om kommissionens förslag till direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden.

Vid sammanträdet närvarade departementsrådet Anna-Carin Svensson, ämnesråden Anders Olin och Helena Garme, rättssakkunniga Marie Larsson och Patrik Sandberg samt kanslirådet Josefin Park, Justitiedepartementet.

§ 6

Anmälan av inkomna EU-dokument

Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument.

§ 7

Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes inkomna skrivelser (enligt bilaga 2).

Skrivelserna lades till handlingarna.

§ 8

Utskottets arbete och rutiner

Utskottet informerades om förslag till vissa rutiner och arbetsformer i utskottet.

§ 9

Möten och konferenser

Utskottet beslutade att bemyndiga ordföranden och vice ordföranden att tillsammans besluta om enskilda ledamöters och suppleanters deltagande i möten och konferenser (nationella och internationella) om beslut av utskottet inte kan avvaktas.

§ 10

Tjänstemän vid EU-nämndens kansli

Utskottet beslutade att medge att tjänstemän vid EU-nämndens kansli under innevarande valperiod får närvara vid sammanträdepunkter som gäller information eller överläggningar om EU-frågor.

§ 11

Arbetsgrupper för uppföljning och utvärdering

Utskottet beslutade att för valperioden inrätta en arbetsgrupp för att hantera frågor om uppföljning och utvärdering.

§ 12

Riksdagens OECD-nätverk

Utskottet beslutade att delta i och utse representanter till riksdagens OECD-nätverk.

§ 13

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 25 oktober 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 25 oktober 2018

Lars HjälmeredNÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:3

§ 1-13

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

X

Jennie Nilsson (S), vice ordf.

X

Mattias Jonsson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

Monica Haider (S)

Helena Lindahl (C)

X

Birger Lahti (V)

O

Lotta Olsson (M)

X

Tobias Andersson (SD)

X

Mathias Tegnér( S)

X

Camilla Brodin (KD)

X

Åsa Eriksson (S)

X

Arman Teimouri (L)

X

Eric Palmqvist (SD)

X

Lorentz Tovatt (MP)

X

Annika Qarlsson (C)

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

X

David Josefsson (M)

O

Anders Lönnberg (S)

Saila Quicklund (M)

Charlotte Quensel (SD)

O

Gunilla Svantorp (S)

Peter Helander (C)

X

Lorena Delgado Varas (V)

X

Lars Beckman (M)

Josef Fransson (SD)

Johanna Haraldsson (S)

X

Christian Carlsson (KD)

Joakim Sandell (S)

Maria Arnholm (L)

Matheus Enholm (SD)

Amanda Palmstierna (MP)

Edward Riedl (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.