Protokoll utskottssammanträde 2018/19:3

Skatteutskottets protokoll 2018/19:3

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:3

DATUM

2018-10-25

TID

10.00-11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Aktuella EU-frågor

Statssekreterare Leif Jakobsson, finansrådet Linda Haggren, ämnesrådet Eva Posjnov, kanslirådet Roger Ghiselli, och departementssekreteraren Selma Golubic, Finansdepartementet, informerade om aktuella skattefrågor.

§ 2

Rådets direktiv om ändring av direktiv 92/83/EEG om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker, COM(2018) 334

Utskottet överlade med statssekreterare Leif Jakobsson, åtföljt av finansrådet Linda Haggren, ämnesrådet Eva Posjnov, kanslirådet Roger Ghiselli, och departementssekreteraren Selma Golubic.

I ärendet förelåg PM med underlag inför överläggning daterad 2018-10-23 med diarienummer Fi2018/03395/SKA Underlag inför överläggning i skatte- och tullfrågor torsdagen den 25 oktober 2018 och faktapromemoria 2017/18:104 Ändring i alkoholskattedirektivet.

Regeringen redovisade följande som svensk ståndpunkt:

Sverige kan acceptera de föreslagna ändringarna. Det kan dock ifrågasättas om förslaget om möjlighet till nedsatt skatt för öl med lägre alkoholstyrka är ändamålsenligt. Det är viktigt att utformningen av reglerna, särskilt avseende delvis denaturerad alkohol, inte innebär någon oskälig administrativ börda för svenska myndigheter eller företag. Sverige kan stödja det tillkommande förslaget om beskattning av vin, andra jästa drycker och mellanklassprodukter proportionerligt efter alkoholhalt.

Ordförande konstaterade att det fanns stöd i utskottet för den av regeringen redovisade ståndpunkten utom från företrädaren för Vänsterpartiet som anmälde följande avvikande mening: Den svenska alkoholpolicyns mål är att främja folkhälsan. Vänsterpartiet anser inte att vi gör det genom att tillämpa nedsatt skatt på alkohol.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet, COM(2018) 443

Utskottet överlade med statssekreterare Leif Jakobsson, åtföljt av finansrådet Linda Haggren, ämnesrådet Eva Posjnov, kanslirådet Roger Ghiselli, och departementssekreteraren Selma Golubic.

I ärendet förelåg PM med underlag inför överläggning daterad 2018-10-23 med diarienummer Fi2018/03395/SKA Underlag inför överläggning i skatte- och tullfrågor torsdagen den 25 oktober 2018 och faktapromemoria 2017/18:160 Nytt Fiscalisprogram för samarbete på beskattningsområdet.

Regeringen redovisade följande som svensk ståndpunkt:

Inom ramen för en restriktiv och minskad EU-budget i nästa fleråriga budgetram välkomnas förslaget till ett nytt fiscalisprogram generellt, eftersom det finns goda erfarenheter av tidigare åtgärdsprogram. Det finns tveksamheter med att tilldela kommissionen befogenhet att komplettera förordningen med bestämmelser om upprättande av en ram för övervakning och utvärdering eftersom detta kan vara fråga om en väsentlig del av förordningen och i så fall inte bör bli föremål för en sådan delegering.

Ordförande konstaterade att det fanns stöd i utskottet för den av regeringen redovisade ståndpunkten.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor, COM(2018) 442

Utskottet överlade med statssekreterare Leif Jakobsson, åtföljt av finansrådet Linda Haggren, ämnesrådet Eva Posjnov, kanslirådet Roger Ghiselli, och departementssekreteraren Selma Golubic.

I ärendet förelåg PM med underlag inför överläggning daterad 2018-10-23 med diarienummer Fi2018/03395/SKA Underlag inför överläggning i skatte- och tullfrågor torsdagen den 25 oktober 2018 och faktapromemoria 2017/18:148 Nytt tullprogram för samarbete i tullfrågor.

Regeringen redovisade följande som svensk ståndpunkt:

Inom ramen för en restriktiv och minskad EU-budget i nästa fleråriga budgetram välkomnas förslaget till ett nytt tullprogram generellt eftersom det finns goda erfarenheter av tidigare åtgärdsprogram. Det är viktigt att tullprogrammet främst används för slutförande av genomförandet av unionstullkodexen och byggandet av de gemensamma delarna av e-tullsystemen. Tullprogrammet ska vara ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt utformat instrument som utgör en strategisk resurs särskilt för att genomföra EU-rättsakter och EU-beslutade åtgärder. Det finns tveksamheter med att tilldela kommissionen befogenhet att komplettera förordningen med bestämmelser om upprättande av en ram för övervakning och utvärdering eftersom detta kan vara fråga om en väsentlig del av förordningen och i så fall inte bör bli föremål för en sådan delegering.

Ordförande konstaterade att det fanns stöd i utskottet för den av regeringen redovisade ståndpunkten.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning, COM(2018) 474

Utskottet överlade med statssekreterare Leif Jakobsson, åtföljt av finansrådet Linda Haggren, ämnesrådet Eva Posjnov, kanslirådet Roger Ghiselli, och departementssekreteraren Selma Golubic.

I ärendet förelåg PM med underlag inför överläggning daterad 2018-10-23 med diarienummer Fi2018/03395/SKA Underlag inför överläggning i skatte- och tullfrågor torsdagen den 25 oktober 2018 och faktapromemoria 2017/18:149 Nytt instrument för inköp av tullkontrollutrustning.

Regeringen redovisade följande som svensk ståndpunkt:

Inom ramen för en restriktiv och minskad EU-budget i nästa fleråriga budgetram välkomnas generellt åtgärder som skyddar unionens och dess medlemsstaters ekonomiska och finansiella intressen och bidrar till effektivare tullkontroller, samtidigt som legal handel underlättas. Grundinställningen är att medlemsstaterna själva ansvarar för att tillräckliga resurser avsätts för att medlemsstaterna ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt fördragen, bl.a. ansvaret för skyddet av EU:s yttre gräns. Samtidigt finns förståelse för att variationer mellan medlemsstaterna, exempelvis vad gäller geografiska förutsättningar, kan föranleda att EU-gemensamma medel bör finnas tillgängliga att söka i syfte att bidra till en likvärdig tullövervakning av EU:s yttre gräns.

Vikten av att regelverket utformas på ett sådant sätt att den administrativa bördan för tullmyndigheterna hålls nere i möjligaste mån betonas.

Det finns tveksamheter till att det är nödvändigt att införa en centraliserad bedömning av utrustningsbehov och ett centraliserat fastställande av gemensamma standarder för tullutrustning. Kommissionen bör ytterligare utveckla sin bedömning i detta avseende. Det finns också tveksamheter med att tilldela kommissionen befogenhet att komplettera förordningen med bestämmelser om upprättande av en ram för övervakning och utvärdering eftersom detta kan vara fråga om en väsentlig del av förordningen och i så fall inte bör bli föremål för en sådan delegering.

Ordförande konstaterade att det fanns stöd i utskottet för den av regeringen redovisade ståndpunkten utom från företrädaren för Vänsterpartiet som anmälde följande avvikande mening: Vänsterpartiet anser att ett nytt instrument inte får göra det svårare för människor att söka asyl.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Rådets slutsatser om kommissionens andra lägesrapport om genomförandet av EU:s strategi och handlingsplan för riskhantering på tullområdet, COM(2018) 549

Utskottet överlade med statssekreterare Leif Jakobsson, åtföljt av finansrådet Linda Haggren, ämnesrådet Eva Posjnov, kanslirådet Roger Ghiselli, och departementssekreteraren Selma Golubic.

I ärendet förelåg PM med underlag inför överläggning daterad 2018-10-23 med diarienummer Fi2018/03395/SKA Underlag inför överläggning i skatte- och tullfrågor torsdagen den 25 oktober 2018.

Regeringen redovisade följande som svensk ståndpunkt:

Slutsatserna välkomnas generellt. Det är viktigt att tullmyndigheterna fortsätter att utveckla sina arbetsmetoder för att på ett effektivt och korrekt sätt svara mot både kända risker och nya trender. En del i detta arbete är att få ett modernt it-stöd på plats. Det är också viktigt att de it-system som krävs för att genomföra reglerna i unionstullkodexen och en fullt ut elektronisk tullhantering prioriteras. Samtidigt bör den nuvarande ansvarsfördelningen mellan EU och medlemsstaterna respekteras.

Ordförande konstaterade att det fanns stöd i utskottet för den av regeringen redovisade ståndpunkten.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 8

EU-dokument

Inkomna EU-dokument enligt bilaga 3 anmäldes.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 6 november 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 6 november 2018SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:3

§ 1–9

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Jörgen Hellman (S) ordförande

X

Per Åsling (C) vice ordförande

X

Cecilia Widegren (M)

X

Hillevi Larsson (S)

X

Helena Bouveng (M)

X

Bo Broman (SD)

X

Peter Persson (S)

X

Tony Haddou (V)

X

Boriana Åberg (M)

David Lång (SD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

Hampus Hagman (KD)

X

Anna Vikström (S)

X

Joar Forssell (L)

X

Erik Westroth (SD)

X

Rebecka Le Moine (MP)

X

Kjell Jansson (M)

X

SUPPLEANTER

Sultan Kayhan (S)

O

Jörgen Berglund (M)

X

Erik Ezelius (S)

Viktor Wärnick (M)

Johnny Skalin (SD)

Eva Lindh (S)

Helena Vilhelmsson (C)

O

Håkan Svenneling (V)

Jessika Roswall (M)

Dennis Dioukarev (SD)

Laila Naraghi (S)

Christian Carlsson (KD)

Ola Möller (S)

Mats Persson (L)

Jörgen Grubb (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Sofia Westergren (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Anne Oskarsson (SD)

Maria Nilsson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Emma Berginger

Ida Gabrielsson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2018-10-17