Protokoll utskottssammanträde 2018/19:40

Finansutskottets protokoll 2018/19:40Finansutskottet


-

Protokoll

Utskottssammanträde 2018/19:40

Datum

2019-04-25

Tid

kl.10.30-10.42

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

- Emma Holstad ny medarbetare i kansliet hälsades välkommen.

- Möte med ordförande i Litauens finansutskott, Mr. Stasys Jakeliunas, 2 maj kl. 13.00.

- Inbjudan från Nederländska finansutskottet till interparlamentarisk konferens om EMU:s framtid i Haag 9 september.

- Hemställan från Riksbanken om statens och den privata marknadens roll i ett kontantlöst samhälle förväntas komma den 29 april.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:39.

§ 3

Riksrevisionens årsredovisning för 2018 (FiU27)

Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelse 2018/19:RR1.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:FiU27.

§ 4

Extra ändringsbudget för 2019 - Sänkt skatt på e-publikationer samt ändrad användning av vissa anslag (FiU36)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:73, motion och yttranden.

Ärendet bordlades.

§ 5

Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar (FiU39)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:67.

Ärendet bordlades.

§ 6

Kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning (FiU40)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:83.

Ärendet bordlades.

§ 7

Fråga om utskottsinitiativ

Utskottet beslutade att kalla finansmarknadsminister Per Bolund och Svenska Bankföreningen till kommande sammanträden.

Frågan bordlades.

§ 8

Nästa sammanträde

Torsdagen den 2 maj kl. 9.30

Öppen utfrågning kl. 10.00–12.00.

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2018/19:40

– – –

§ 1-8

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

Gunilla Carlsson (S)

X

Edward Riedl (M)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

-

Adnan Dibrani (S)

X

Emil Källström (C)

X

Ulla Andersson (V)

X

Jan Ericson (M)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Jakob Forssmed (KD)

X

Ingemar Nilsson (S)

X

Johan Pehrson (L)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Karolina Skog (MP)

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

O

David Josefsson (M)

O

Eva Lindh (S)

O

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

O

Ida Gabrielsson (V)

O

Jörgen Warborn (M)

Charlotte Quensel (SD)

X

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Sten Bergheden (M)

Jörgen Grubb (SD)

Mikael Strandman (SD)

Arman Teimouri (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlsson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

Sultan Kayhan (S)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.