Protokoll utskottssammanträde 2018/19:40

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2018/19:40

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:40

DATUM

2019-06-18

TID

11.00 – 12.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Sammanträdestid

Utskottet beslutade enhälligt att sammanträdet tisdagen den 18 juni 2019 kl.11.00 får pågå samtidigt som arbetsplenum i kammaren.

§ 2

Miljöråd 26 juni 2019


Utskottet beslutade enligt 7 kap. 12 § RO att överlägga med miljö- och klimatminister Isabella Lövin, Miljödepartementet om följande punkter på rådsdagordningen:


Rådets dagordningspunkt 3. Förordning om återanvändning av vatten


Underlaget utgjordes av en den 13 juni 2019 översänd kommenterad dagordning.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen anser att det behövs åtgärder för att komma till rätta med problemet med vattenbrist och ser positivt på en ökad återanvändning av vatten.

Regeringen ställer sig därför positiv till en rättsakt som reglerar förutsättningar för en säker återanvändning av avloppsvatten.

Regeringen kan acceptera ordförandeskapets senaste förslag till allmän inriktning men avser på rådsmötet att verka för en höjd skyddsnivå. Regeringen anser att det måste säkerställas att återanvändning av avloppsvatten för bevattning av jordbruksmark inte innebär risker för miljön eller för människors och djurs hälsa. Det är i detta sammanhang angeläget att också beakta risker med farliga ämnen i avloppsvatten och risk för utveckling av antibiotikaresistens.

Utskottet och statsrådet enades om att förstärka skrivningen om att regeringen ska verka för en höjd skyddsnivå genom att i hänvisningen till farliga ämnen även uppmärksamma problemen med läkemedelsrester.

Rådets dagordningspunkt 5. Slutsatser: Mot en strategi för en hållbar kemikaliepolitik i unionen

Underlaget utgjordes av en den 13 juni 2019 översänd kommenterad dagordning.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen kan ställa sig bakom utkastet till rådsslutsatser om kemikalier. Regeringen anser att slutsatserna anger flera viktiga åtgärder som behöver vidtas i närtid för att gemensamma åtaganden, framför allt inom ramen för EU:s sjunde miljöhandlingsprogram, ska genomföras. Regeringen välkomnar särskilt att rådsslutsatserna tydligt uppmanar kommissionen att genomföra åtagandena i det sjunde miljöhandlingsprogrammet, inklusive framtagandet av en EU-strategi för giftfri miljö. Regeringen välkomnar också att rådslutsatserna uppmanar kommissionen att ta fram en handlingsplan för högfluorerade ämnen (PFAS). Det är även positivt att slutsatserna pekar på vikten av att vidta åtgärder för att hantera utsläpp av läkemedel i miljön. Regeringen hade gärna sett mer ambitiösa slutsatser för hormonstörande ämnen, men anser att ordförandeskapet har funnit en välbalanserad text som speglar diskussionerna i arbetsgruppen.

Ordförande konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede.

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin med medarbetare lämnade under övriga punkter på dagordningen information inför miljörådet den 26 juni 2019.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:38.

§ 4

Riksrevisionens rapport Klimatklivet – stöd till lokala klimatinvesteringar (2019/20:MJU4)

Utskottet behandlade skrivelse 2018/19:121 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Bemyndiganden

Ordföranden bemyndigades att i förekommande fall inhämta regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen.

Ordförande bemyndigades att justera protokollet från sammanträdet den 13 juni 2019 samt dagens sammanträde.

§ 6

Inkomna skrivelser

En inkommen skrivelse anmäldes och lades till handlingarna.

§ 7

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 8

Miljö- och jordbrukskonferenser som anordnas av det finska ordförandeskapet hösten 2019

Utskottet beslutade att Kristina Yngwe (C) deltar på möte för jordbruksutskotten den 27-28 oktober och Maria Gardfjell (MP) deltar på den Interparlamentariska konferensen om klimatförändringar den 6-7 oktober.

§ 9

FN:s årliga klimatmöte i Santiago, Chile december 2019

Ordförande anmälde att Marlene Burwick (S) deltar som representant för miljö- och jordbruksutskottet i regeringens delegation till FN:s klimatmöte i Santiago, Chile, i december 2019.

Utskottet beslutade att bordlägga frågan om att utse en andra representant till delegationen.

§ 10

Information om kommande Jordbruks- och fiskeråd i juli

Utskottet beslutade att skriftlig information ska skickas ut inför Jordbruks- och fiskerådet den 15-16 juli utan sammanträde.

§ 11

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum måndag den 26 augusti 2019 kl. 14.00.

§ 12

Information från Sveriges geologiska undersökning, SGU

Generaldirektör Lena Söderberg och bergmästare Åsa Persson informerade om Sveriges geologiska undersöknings verksamhet.

§ 13

Ordförandes tack

Ordförande tackade utskottets ledamöter och suppleanter samt utskottets kansli för väl genomfört arbete under riksmötet och önskade alla en glad sommar.

Vice ordförande tackade ordförande för hennes insatser under våren.

Vid protokollet

Justeras den 25 juni 2019

Kristina YngweMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2018/19:40

§ 1-11

§ 12-13

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kristina Yngwe (C), ordf.

X

X

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

X

X

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

X

X

Hanna Westerén (S)

X

X

Isak From (S)

X

X

John Widegren (M)

X

X

Runar Filper (SD)

X

X

Magnus Manhammar (S)

X

X

Elin Segerlind (V)

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

Martin Kinnunen (SD)

X

-

Malin Larsson (S)

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

O

-

Marlene Burwick (S)

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

Mats Nordberg (SD)

O

O

Ulrika Heie (C)

X

X

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

O

O

Marléne Lund Kopparklint (M)

O

O

Monica Haider (S)

Vakant (M)

Yasmine Eriksson (SD)

O

O

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

X

X

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

O

O

Anders Hansson (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

O

-

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande


MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

Bilaga 2

till protokoll

2018/19:40

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 14 maj – 12 juni 2019

COM-dokument. (Kommissionens utkast till lagförslag och andra meddelanden från kommissionen inklusive det förberedande arbetet till lagförslag såsom grön- och vitböcker, rapporter m.m.)

Beteckning

Rubrik

COM(2019) 233

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om utvärderingen av det sjunde miljöhandlingsprogrammet

COM(2019) 236

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Översyn av genomförandet av EU:s strategi för grön infrastruktur

COM(2019) 243

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2019/124 vad gäller vissa fiskemöjligheter

COM(2019) 246

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella vinorganisationen (OIV)

COM(2019) 247

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella olivrådets medlemsråd vad gäller handelsnormer

COM(2019) 248

Rekommendation till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar på Europeiska unionens vägnar för att ingå ett partnerskapsavtal och protokoll om hållbart fiske med Islamiska republiken Mauretanien

COM(2019) 249

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Årlig sammanfattande rapport för 2017 om genomförandet av systemet med Flegtlicenser enligt förordning (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med Flegtlicenser för import av timmer till Europeiska gemenskapen

COM(2019) 274

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om läget för den gemensamma fiskeripolitiken och samråd om fiskemöjligheterna för 2020

C-dokument för kännedom. (Handlingar som rör rättsakter från kommissionens eget ansvarsområde, bl.a. genomförandeakter och delegerade akter som lämnats till rådet och parlamentet för kännedom).

Beteckning

Rubrik

C(2019) 3519

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 15.5.2019 om en samordnad kontrollplan för att fastställa förekomsten av vissa ämnen som migrerar från material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

C(2019) 3688

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) …/… av den 17.5.2019 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller borttagande av aromämnet furan-2(5H)-on från unionsförteckningen

C(2019) 3797

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 15.5.2019 om en samordnad kontrollplan för att fastställa förekomsten av vissa ämnen som migrerar från material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

C(2019) 3817

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.5.2019 om avslutande av räkenskaperna för medlemsstaternas utbetalande organ beträffande utgifter som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) för budgetåret 2018

C(2019) 3820

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.5.2019 om avslutande av räkenskaperna för medlemsstaternas utbetalande organ beträffande utgifter som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) för budgetåret 2018

C(2019) 3951

Anmälan från Sverige om ett förslag till ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2018:5) om berikning av vissa livsmedel (2018/588/S) – positivt yttrande

C(2019) 3967

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 4.6.2019

om godkännande av planen för utrotning av afrikansk svinpest hos viltlevande svin i vissa områden i Belgien

C(2019) 4014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.5.2019 om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av

utbetalningsställen i medlemsstaterna i april 2019

C(2019) 4045

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 27.5.2019

om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 7.6.2019

om fastställande av regler för beräkning, verifiering och rapportering av uppgifter om avfall i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG och om upphävande av kommissionens genomförandebeslut C(2012) 2384

C(2019) 4230

Kommissionens svar på utlåtande 2018/19:MJU10 Kommissionens meddelande om en EU-ram för hormonstörande ämnen

C(2019) 4357

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 7.6.2019

om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

Övriga överlämnade dokument som rör EU-arbetet för kännedom

Rådsrapporter

Jordbruks- och fiskeråd 14 maj 2019

Rapport från möte i jordbruks- och fiskerådet den 14 maj 2019

Informellt miljö-ministermöte 20-21 maj 2019

Rapport från informellt miljöministermöte i Bukarest den 20-21 maj

2019

Färdplaner

Färdplaner för utvärderingar av djurhälsostrategin och av jordbrukspolitikens socioekonomiska påverkan på landsbygdsområden

Färdplan för utvärdering av insatser inom den gemensamma jordbrukspolitiken för kunskapsöverföring och rådgivning

Färdplan för förhandlingsmandat gällande fiskepartnerskapsavtalet mellan EU och Ekvatorialguinea

Färdplan för reglering av gränsvärden för utfällning av vissa tungmetaller i produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Färdplan mandat för kommissionen att förhandla nytt avtal med Seychellerna om tillgång till fiskevatten utanför Mayotte EUS:s yttersta randområden

Färdplan avtal med Mongoliet om ursprungsbeteckningar

Antagna lagstiftningsakter

Antagna lagstiftningsakter på MJU:s område 2019-05-21

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om samordning av rapporteringsskyldigheter inom miljöanknuten lagstiftning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 166/2006 och (EU) nr 995/2010, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG och 2010/63/EU, rådets förordningar (EG) nr 338/97 och (EG) nr 2173/2005 samt rådets direktiv 86/278/EEG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av EU-gödselprodukter och om ändring av förordningarna (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009 samt om upphävande av förordning (EG) nr 2003/2003

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.