Protokoll utskottssammanträde 2018/19:40

Trafikutskottets protokoll 2018/19:40

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:40

DATUM

2019-06-13

TID

10:00-10.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:39.

Genomförande av EU:s reviderade direktiv om säkerhet ombord på passagerarfartyg (TU2)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:116.

Ärendet bordlades.

Information från uppföljningsgruppen

Patrik Jönsson (SD) informerade om att arbetsgruppen för uppföljning och utvärdering beslutat att göra en huvudstudie med fokus på järnvägens punktlighet och underhåll, och därefter en uppföljning om kvalitetsavgiftssystemet.

Aktuella EU-frågor

EU-sammanställningen lades till handlingarna.

Faktapromemorian 2018/19:FPM40 lades till handlingarna.

Justering av protokoll

Utskottet beslutade att bemyndiga ordföranden att justera protokollet för dagens sammanträde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Övriga frågor

Mötets ordförande framförde sitt tack till utskottets ledamöter och till personalen på utskottets kansli för gott samarbete under mandatperioden och önskade Sofia Westergren (M) lycka till i det nya utskottet.

Mötets förste vice ordförande framförde sitt tack till utskottets ordförande för gott samarbete under mandatperioden. Han önskade alla trevlig sommar.

Nästa sammanträde

Torsdagen den 29 augusti kl 10.00

Vid protokollet

Justeras den 29 augusti

Jens Holm

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2018/19:40

§ 1-7

LEDAMÖTER

Jens Holm (V), ordf.

X

Anders Åkesson (C), förste vice ordf.

X

Magnus Jacobsson (KD) andre vice ordf.

X

Anna-Caren Sätherberg (S) tredje vice ordf.

X

Jessika Roswall (M)

Jasenko Omanovic (S)

X

Sten Bergheden (M)

X

Jimmy Ståhl (SD)

X

Teres Lindberg (S)

X

Anders Hansson (M)

Thomas Morell (SD)

X

Johan Büser (S)

X

Elin Gustafsson (S)

X

Helena Gellerman (L)

X

Patrik Jönsson (SD)

X

Emma Berginger (MP)

X

Åsa Coenraads (M)

X

SUPPLEANTER

Denis Begic (S)

Sofia Westergren (M)

X

Gunilla Carlsson (S)

Boriana Åberg (M)

Caroline Nordengrip (SD)

Per-Arne Håkansson (S)

Mikael Larsson (C)

Jessica Thunander (V)

O

John Weinerhall (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mikael Dahlqvist (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Carina Ödebrink (S)

Arman Teimouri (L)

Maria Arnholm (L)

Jörgen Grubb (SD)

Lorentz Tovatt (MP)

Betty Malmberg (M)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Staffan Eklöf (SD)

Daniel Bäckström (C)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Hampus Hagman (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Maria Gardfjell (MP)

Henrik Edin (L)

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.