Protokoll utskottssammanträde 2018/19:40

Utrikesutskottets protokoll 2018/19:40

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:40

DATUM

2019–07–11

TID

11:00–11:55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Inför utrikesrådet (FAC)

Information inför utrikesrådet från tillförordnat utrikesråd för politiska frågor Carl-Magnus Nesser, politisk sakkunnig Louise Bjarke, ambassadör Håkan Emsgård, kansliråd Anna Uggla och departementssekreterare Felix Bengtson, samtliga från Utrikesdepartementet.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:39.

§ 3

Kanslimeddelanden

Utskottet beslutade om att:

– ge ordförande mandat att justera protokoll 2018/19:40.

Utskottet informerades om att:

– kansliet inom kort kommer att skicka ut förteckning över inneliggande motionsyrkanden.

– skrivelse från statsrådet Ann Linde om den pågående diskussionen om vision och strategiska prioriteringar för Nordiska ministerrådet inkommit.

§ 4

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 12 september 2019 kl. 09:30.

Vid protokollet

Martin Broberg

Justeras den 11 juli 2019

Kenneth G Forslund
UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:40

§ 1 - 5

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S) (Ordförande)

X

Hans Wallmark (M) (Vice ordförande)

Olle Thorell (S)

X

Hans Rothenberg (M)

X

Markus Wiechel (SD)

X

Pyry Niemi (S)

Kerstin Lundgren (C)

Håkan Svenneling (V)

X

Margareta Cederfelt (M)

Björn Söder (SD)

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Lars Adaktusson (KD)

Aylin Fazelian (S)

X

Fredrik Malm (L)

Ludvig Aspling (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Magnus Ek (C)

X

SUPPLEANTER

Anders Österberg (S)

X

Jamal El-Haj (S)

Pål Jonson (M)

X

Lars Andersson (SD)

Adnan Dibrani (S)

Linda Ylivainio (C)

Yasmine Posio (V)

Boriana Åberg (M)

X

Tobias Andersson (SD)

Emilia Töyrä (S)

Robert Halef (KD)

X

Lena Rådström Baastad (S)

Joar Forssell (L)

Sara Seppälä (SD)

Maria Gardfjell (MP)

Tobias Billström (M)

Mats Nordberg (SD)

Julia Kronlid (SD)

Tina Acketoft (L)

Robert Hannah (L)

Elisabeth Falkhaven (MP)

X

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Sofia Damm (KD)

Jasenko Omanovic (S)

X

Cecilia Widegren (M)

Carina Ohlsson (S)

Hannah Bergstedt (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.