Protokoll utskottssammanträde 2018/19:41

Finansutskottets protokoll 2018/19:41Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2018/19:41

Datum

2019-05-02

Tid

kl. 9.30- 9.33

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

- Statssekreterare Ulf Holm kommer till sammanträdet 14 maj för att informera om regeringens syn på behovet av åtgärder mot penningtvätt.

- Svenska Bankföreningens VD Hans Lindberg kommer till sammanträdet 16 maj för att informera om Bankföreningens syn på behovet av åtgärder mot penningtvätt.

§ 2

Justering av protokoll
Protokoll nr. 2018/19:40.

§ 3

Extra ändringsbudget för 2019 – Sänkt moms på e-publikationer samt ändrad användning av vissa anslag (FiU36)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:73, en motion samt yttrande SkU3y och AU1y.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:FiU36.

M-, SD- och KD-ledamöterna anmälde en reservation.

§ 4

Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar (FiU39)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:67.

Ärendet bordlades.

§ 5

Vissa betaltjänstfrågor (FiU38)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:72.

Ärendet bordlades.

§ 6

Nästa sammanträde
Torsdag 2 maj öppen utfrågning Förstakammarsalen kl. 10.00.

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson

Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2018/19:41

–

§1-6

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

Gunilla Carlsson (S)

X

Edward Riedl (M)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Adnan Dibrani (S)

X

Emil Källström (C)

X

Ulla Andersson (V)

-

Jan Ericson (M)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Jakob Forssmed (KD)

X

Ingemar Nilsson (S)

X

Johan Pehrson (L)

-

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Karolina Skog (MP)

-

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

O

David Josefsson (M)

Eva Lindh (S)

O

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

Ida Gabrielsson (V)

Jörgen Warborn (M)

Charlotte Quensel (SD)

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

X

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Sten Bergheden (M)

Jörgen Grubb (SD)

Mikael Strandman (SD)

Arman Teimouri (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlsson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

Sultan Kayhan (S)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.