Protokoll utskottssammanträde 2018/19:41

Konstitutionsutskottets protokoll 2018/19:41

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:41

DATUM

2019-05-02

TID

9.00–9.22

9.31–9.59

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:38, 39 och 40.

§ 2

Hänvisning av ärende

Kanslichefen anmälde att till konstitutionsutskottet har hänvisats COM(2019) 163 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, europeiska rådet och rådet Att ytterligare stärka rättsstatsprincipen inom unionen. Läget idag och vägar framåt.

§ 3

Information

Utskottet beslutade att bjuda in företrädare för Riksdagens ombudsmän (JO) till sammanträdet den 28 maj 2019 för information om årsredovisning och förslag till anslag på statsbudgeten.

§ 4

Möte

Kanslichefen anmälde en inbjudan från talmannen till möte med domaren i USA:s högsta domstol från Ruth Bader Ginsburg måndagen den 6 maj 2019.

§ 5

Val av justitieombudsman

Konstitutionsutskottet föreslog enhälligt att riksdagen för tiden från och med den 9 september 2019 till dess att nytt val har genomförts under fjärde året därefter till justitieombudsmän väljer hovrättslagmannen Katarina Påhlsson och chefsrådmannen, tillika f.d. lagmannen Per Lennerbrant.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.


§ 7

Ändring i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av lagen om bostadsanpassningsbidrag (KU36)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:61 Ändring i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:KU36.


§ 8

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet.

§ 9

Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor (KU29)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 10

Författningsfrågor (KU30)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 11

Fri- och rättigheter, m.m. (KU27)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 12

Offentlig förvaltning (KU28)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 13

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2018/19:34.

Vid protokollet

Justerat 2019-05-09

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2019-03-14)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:41

§ 1

§ 2

§ 3-9

§ 10

§ 11

§12

§ 13

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

X

X

X

X

X

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

X

X

X

X

X

X

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

X

O

X

X

Marta Obminska (M)

Matheus Enholm (SD)

X

X

X

X

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

X

X

X

X

Linda Ylivainio (C)

X

X

X

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

X

O

O

O

Ida Drougge (M)

Fredrik Lindahl (SD)

X

X

X

X

X

X

X

Laila Naraghi (S)

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

X

X

X

Daniel Andersson (S)

X

X

X

X

X

X

X

Bengt Eliasson (L)

Mikael Strandman (SD)

O

X

Jonas Eriksson (MP)

X

X

X

X

X

X

X

Erik Ottoson (M)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

O

O

O

O

X

O

O

Jörgen Berglund (M)

X

X

X

X

X

X

X

Erik Ezelius (S)

O

O

O

O

O

O

O

Carl-Oskar Bohlin (M)

Per Söderlund (SD)

O

X

X

X

X

X

O

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

O

O

O

O

X

X

X

Margareta Cederfelt (M)

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

X

X

X

Johan Pehrson (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

Nermina Mizimovic (S)

X

X

X

X

X

X

X

Abir Al-Sahlani (C)

Fredrik Schulte (M)

X

X

X

X

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.