Protokoll utskottssammanträde 2018/19:41

Kulturutskottets protokoll 2018/19:41

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:41

DATUM

Torsdagen den 13 juni 2019

TID

Kl. 9.30–9.50

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2018/19:40 av den 28 maj 2019.

§ 2

Uppföljnings- och utvärderingsgruppen

Forskningssekreterare Anna Wagman Kåring och utvärderare Madeleine Nyman, forsknings- och utvärderingssekretariatet redovisade uppföljnings- och utvärderingsgruppens arbete med kulturutskottets uppföljning av resultatredovisningen för utgiftsområde 17.

Rapporten 2018/19:RFR8 delades.

Den politiske sekreteraren Karl Efraimsson (SD) närvarade under denna punkt.

§ 3

Tack

Ordförande i uppföljnings- och utvärderingsgruppen Lars Mejern Larsson (S) tackade utredarna och gruppens ledamöter för gott samarbete under våren.

Utskottets ordförande Christer Nylander (L) riktade ett stort tack från utskottets sida till ordförande Lars Mejern Larsson(S), utredarna och ledamöterna i uppföljnings- och utvärderingsgruppen.

§ 4

Bemyndigande i EU-ärenden

Utskottet beslutade att bemyndiga presidiet att i förekommande fall, under sommaren 2019, inhämta regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Bemyndigande att justera dagens protokoll

Utskottet beslutade att bemyndiga åt ordföranden att justera dagens protokoll.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Tack

Ordförande Christer Nylander (L) framförde sitt tack till utskottets ledamöter samt till kanslipersonalen för ett mycket gott samarbete under våren och önskade alla en trevlig sommar.

Tredje vice ordförande Lawen Redar (S) framförde sitt och övriga ledamöters tack till ordförande Christer Nylander (L) samt till utskottets kanslipersonal för ett mycket gott samarbete under våren och önskade alla en trevlig sommar.

Kanslichef Ann Aurén tackade för kansliets räkning, för gott samarbete under våren och önskade alla en trevlig sommar.

§ 7

Arbetsplanering

Kanslichefen informerade om hösten planering.

§ 8

Nästa sammanträde

Kansliet återkommer med datum och tid för nästa sammanträde.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Christer Nylander

Bilaga

Närvaroförteckning

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.