Protokoll utskottssammanträde 2018/19:41

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2018/19:41

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:41

DATUM

2019-08-26

TID

14.00 – 14.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Val av andre vice ordförande

Utskottet beslutade att välja Louise Meijer (M) till andre vice ordförande fr.o.m. den 26 augusti 2019 t.o.m. den 3 maj 2020 under Jessica Rosencrantz (M) ledighet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 3

Inkomna skrivelser

En inkommen skrivelse enligt bilaga 3 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 4

Länsresan till Norrbotten

Kansliet informerade om programmet för länsresan till Norrbotten den 26–28 augusti 2019.

§ 5

FN:s årliga klimatmöte i Santiago, Chile december 2019

Utskottet beslutade att Louise Meijer (M) deltar som andra representant för miljö- och jordbruksutskottet i regeringens delegation till FN:s klimatmöte i Santiago, Chile, i december 2019.

§ 6

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdag den 24 september 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 24 september 2019

Kristina YngweMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2018/19:41

§ 1–6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kristina Yngwe (C), ordf.

X

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

-

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf. tjl. t.o.m. 2020-05-03

-

Hanna Westerén (S)

X

Isak From (S)

-

John Widegren (M)

X

Runar Filper (SD)

-

Magnus Manhammar (S)

X

Elin Segerlind (V)

X

Betty Malmberg (M)

X

Martin Kinnunen (SD)

-

Malin Larsson (S)

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

Marlene Burwick (S)

X

Tina Acketoft (L)

-

Mats Nordberg (SD)

X

Ulrika Heie (C)

X

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

X

Marléne Lund Kopparklint (M)

X

Monica Haider (S)

Vakant (M)

Yasmine Eriksson (SD)

X

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

X

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

X

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Anders Hansson (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

Louise Meijer (M), vik. andre vice ordf. t.o.m 2020-05-03

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande


MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

Bilaga 2

till protokoll

2018/19:41

Till MJU överlämnade dokument från EU:s institutioner m.m. 13 juni – 21 augusti 2019

COM-dokument. (Kommissionens utkast till lagförslag och andra meddelanden från kommissionen inklusive det förberedande arbetet till lagförslag såsom grön- och vitböcker, rapporter m.m.)

Beteckning

Rubrik

COM(2019) 149

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Granskning av genomförandet av miljöpolitiken 2019: ett Europa som skyddar sina medborgare och förbättrar deras livskvalitet

COM(2019) 264

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Resultat från en kontroll av ändamålsenligheten av den mest relevanta kemikalielagstiftningen (exklusive Reach) samt identifierade utmaningar, luckor och brister

COM(2019) 280

Rekommendation till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för kommissionen att inleda och föra förhandlingar för att ingå ett nytt protokoll till partnerskapsavtalet om hållbart fiske med Republiken Senegal (Åtföljande arbetsdokument är enbart inlämnade i fransk språkversion.)

COM(2019) 281

Rekommendation till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar på Europeiska unionens vägnar för att ingå ett partnerskapsavtal och protokoll om hållbart fiske med Republiken Seychellerna

COM(2019) 284

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Fiskerikommissionen för västra Centralatlanten

COM(2019) 286

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i Internationella sockerrådet med avseende på förlängningen av Internationella sockeravtalet 1992

COM(2019) 291

Rekommendation till RÅDETS BESLUT om bemyndigande att inleda förhandlingar om inrättande av en regional fiskeriförvaltningsorganisation eller ett regionalt fiskeriförvaltningsarrangemang för bevarande och förvaltning av marina levande resurser i västra Centralatlanten

COM(2019) 296

Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av ett avtal med Amerikas förenta stater om tilldelning till Förenta staterna av en andel av den tullkvot som föreskrivs i förordning (EG) nr 617/2009 av den 13 juli 2009 om öppnande av en autonom tullkvot för import av nötkött av hög kvalitet

COM(2019) 297

Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett avtal med Amerikas förenta stater om tilldelning till Förenta staterna av en andel av den tullkvot som föreskrivs i förordning (EG) nr 617/2009 av den 13 juli 2009 om öppnande av en autonom tullkvot för import av nötkött av hög kvalitet

COM(2019) 321

Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar avseende inlämnandet av förslag till ändringar av bilagorna till konventionen om skydd av flyttande vilda djur inför partskonferensens trettonde möte

COM(2019) 326

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma jordbrukskommitté som inrättas genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter, vad gäller ändring av bilagorna 1 och 2 till avtalet

COM(2019) 327

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Fiskerikommittén för östra Centralatlanten

COM(2019) 335

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Utvärdering av de italienska myndigheternas rapport till kommissionen och rådet om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna är skyldiga att betala för regleringsåren 1995/1996–2001/2002 (i enlighet med artikel 3 i rådets beslut 2003/530/EG)

COM(2019) 338

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EU) 2019/124 och (EU) 2018/2025 vad gäller vissa fiskemöjligheter

COM(2019) 344

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den underkommitté för sanitära och fytosanitära frågor som inrättats genom associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan

COM(2019) 352

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Intensifiera EU:s insatser för att skydda och återställa världens skogar

COM(2019) 366

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET TOLFTE EKONOMISKA RAPPORTEN FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM EUROPEISKA GARANTIFONDEN FÖR JORDBRUKET BUDGETÅRET 2018

COM(2019) 367

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om EGFJ:s utgifter System för tidig varning nr 4-6/2019

C-dokument för kännedom. (Handlingar som rör rättsakter från kommissionens eget ansvarsområde, bl.a. genomförandeakter och delegerade akter som lämnats till rådet och parlamentet för kännedom).

Beteckning

Rubrik

C(2019) 2910

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 23.4.2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller det gemensamma hälsodokument för införsel som ska åtfölja sändningar av djur och varor till deras destination

C(2019) 3211

KOMMISSIONENS DELEGERADE BESLUT (EU) …/… av den 3.5.2019

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG vad gäller en gemensam metod och minimikrav på kvalitet för enhetlig mätning av nivåerna av livsmedelsavfall

C(2019) 4177

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 12.6.2019 om godkännande av de nationella program för förbättring av produktion och saluföring av biodlingsprodukter som framlagts av medlemsstaterna i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013

C(2019) 4285

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 25.6.2019

om ändring av bilaga II till beslut 2007/777/EG vad gäller posterna för Bosnien och Hercegovina samt Ryssland i förteckningen över tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar får föras in till unionen

C(2019) 4448

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 19.6.2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller misstänkt eller konstaterad bristande efterlevnad av de unionsbestämmelser som är tillämpliga på användningen av eller på resthalter av farmakologiskt aktiva substanser som är godkända i veterinärmedicinska läkemedel eller som fodertillsatser eller av de unionsbestämmelser som är tillämpliga på användningen av eller på resthalter av förbjudna eller otillåtna farmakologiskt aktiva substanser

C(2019) 4495

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 13.6.2019

om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

C(2019) 4500

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 24.6.2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller villkoren för övervakning av transport och ankomst av sändningar av vissa varor från gränskontrollstationen för ankomst till anläggningen på destinationsorten i unionen

C(2019) 4620

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 19.6.2019 om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av

utbetalningsställen i medlemsstaterna i maj 2019

C(2019) 4625

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 28.6.2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om anläggningar som håller landlevande djur och kläckerier samt om spårbarhet för vissa hållna landlevande djur och kläckägg

C(2019) 4883

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 21.6.2019 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

C(2019) 4976

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 27.6.2019 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

C(2019) 5092

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 10.7.2019 om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/98 om genomförandet av unionens internationella förpliktelser, som avses i artikel 15.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013, enligt den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten och konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlantens västra del

C(2019) 5178

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 4.7.2019 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

C(2019) 5206

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 18.7.2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller åtgärder som antagits av Internationella civila luftfartsorganisationen för övervakning, rapportering och verifiering av utsläpp för att genomföra en global marknadsbaserad

åtgärd

C(2019) 5210

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 12.7.2019

om ändring av del 1 i bilaga E till rådets direktiv 92/65/EEG vad gäller djurhälsointyget för handel med hundar, katter och illrar

C(2019) 5340

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 10.7.2019

om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

C(2019) 5370

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 23.7.2019 om ändring av bilagorna I och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier

C(2019) 5382

KOMMISSIONENS BESLUT av den 16.7.2019 om fastställande för Sverige och Europeiska havs- och fiskerifonden av de unionsprioriteringar där delmålen uppnåtts med avseende på det operativa program som registrerats med följande CCI-nummer: 2014SE14MFOP001

C(2019) 5436

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 16.7.2019

om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

C(2019) 5505

KOMMISSIONENS BESLUT av den 19.7.2019 om fastställande för Finland och Europeiska havs- och fiskerifonden av de unionsprioriteringar där delmålen uppnåtts med avseende på det operativa program som registrerats med följande CCI-nummer: 2014FI14MFOP001

C(2019) 5533

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 19.7.2019 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

C(2019) 5553

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.7.2019 om fastställande av de unionsprioriteringar där delmålen uppnåtts i landsbygdsutvecklingsprogram med CCI-nummer 2014SE06RDNP001 som lämnats in av Sverige för stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

C(2019) 5570

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 19.7.2019 om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i juni 2019

C(2019) 5637

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 1.8.2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 genom upprättande av en förteckning över prioriterade skadegörare

C(2019) 5691

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 5.8.2019 om bestämmelserna och villkoren i det godkännande av en biocidprodukt innehållande pepparmyntsolja och citronellal som hänskjutits av Förenade kungariket i enlighet med artikel 36.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012

C(2019) 5737

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 26.7.2019 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

C(2019) 5780

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) .../… av den 8.8.2019 om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) i vissa gummikomponenter som används i motorsystem

C(2019) 5781

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) .../… av den 8.8.2019 om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i lödmetall som används i vissa förbränningsmotorer

C(2019) 5865

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/…av den 8.8.2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 för att ta upp D-fruktos som ett verksamt ämne i bilaga I till den förordningen

C(2019) 5867

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 8.8.2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 för att ta upp ost som ett verksamt ämne i bilaga I till den förordningen

C(2019) 5869

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 8.8.2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 för att ta upp koncentrerad äppelsaft som ett verksamt ämne i bilaga I till den förordningen

C(2019) 5871

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 8.8.2019 om fastställande av schablonbelopp för finansiering av utgifter som uppstår från och med den 1 oktober 2019 för materiella transaktioner till följd av offentlig lagring av jordbruksprodukter

C(2019) 5881

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 8.8.2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 för att ta upp honung som ett verksamt ämne i bilaga I till den förordningen

C(2019) 5886

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 8.8.2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 för att ta upp äggpulver som ett verksamt ämne i bilaga I till den förordningen

C(2019) 5890

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 8.8.2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 för att ta upp Saccharomyces cerevisiae som ett verksamt ämne i bilaga I till den förordningen

C(2019) 5891

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 8.8.2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 för att ta upp vinäger som ett verksamt ämne i bilaga I till den förordningen

C(2019) 5958

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 5.8.2019 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

C(2019) 6065

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 9.8.2019 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

Övriga överlämnade dokument som rör EU-arbetet för kännedom.

Antagna lagstiftningsakter

Den 13 juni antog rådet (Epsco) tre lagstiftningsakter på MJU:s område.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan och om ändring av förordningarna (EG) nr 178/2002, (EG) nr 1829/2003, (EG) nr 1831/2003, (EG) nr 2065/2003, (EG) nr 1935/2004, (EG) nr 1331/2008, (EG) nr 1107/2009 och (EU) 2015/2283 och direktiv 2001/18/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om långlivade organiska föroreningar (omarbetning)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av normer för koldioxidutsläpp från nya tunga fordon och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 595/2009 och (EU) 2018/956 och rådets direktiv 96/53/EG

Rådsrapporter

Informellt jordbruksminister-möte 2–4 juni 2019

Rapport från informellt jordbruksministermöte, Bukarest, Rumänien, 2–4 juni 2019

Jordbruks- och fiskeråd 18 juni 2019

Rapport från möte i jordbruks- och fiskerådet den 18 juni 2019

Miljöråd 26 juni 2019

Rapport från rådets möte (miljöministrarna) den 26 juni 2019

Informellt miljöministermöte 11-12 juli 2019

Rapport från informellt miljöministermöte, Helsingfors, Finland, 11-12 juli 2019

Jordbruks- och fiskeråd 15 juli 2019

Rapport från möte i jordbruks- och fiskerådet den 15 juli 2019

Färdplaner

Meddelande om färdplan om översyn av EU:s regelverk om hormonstörande ämnen

Färdplaner om Horisont Europa

Samråd

Samråd fiske-möjligheter 2020

Samråd om fiskemöjligheterna 2020 enligt EU:s fiskeripolitik

Samråd om EU:s lagstiftning om uttjänta fordon

Antagna dokument

Övrigt

SWD(2019) 213

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT ASSESSMENT OF THE NATIONAL FORESTRY ACCOUNTING PLANS REGULATION (EU) 2018/841 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry in the 2030 climate and energy framework, and amending Regulation(EU)No 525/2013 and Decision No 529/2013/EU Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions United in delivering the Energy Union and Climate Action - Setting the foundations for a successful clean energy transition

EU-domstolens mål C-336/19

Skriftligt yttrande i mål C-336/19 avseende tolkning av förordningen om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning i fråga om undantag för religiös rit

EU-domstolens mål C-389/19 P

Svarsskrivelse i mål C-389-19 P vid EU-domstolen angående Kommissionens överklagande av tribunalens dom i fråga om tolkning av kemikalieförordningen avseende beviljande av tillstånd

EU-domstolens mål C-389/19 P

Skriftligt yttrande i EU-domstolens mål C-389-19 P avseende ansökan om uppskov med verkställighet och interimistiska åtgärder av tribunalens dom i fråga om tolkning av kemikalieförordningen avseende beviljande av tillstånd

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.