Protokoll utskottssammanträde 2018/19:43

Finansutskottets protokoll 2018/19:43Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2018/19:43

Datum

2019-05-07

Tid

kl. 11.00-11.05

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1 Anmälningar

Ny medarbetare i kansliet

Ingrid Edmar som är tillfälligt utlånad från utbildningsutskottets kansli hälsades välkommen till utskottet.

Påminnelse om möte med franska senatens finansutskott 8 maj

Finansutskottet och skatteutskottets presidier kommer att närvara, övriga ledamöter är också välkomna till mötet kl. 10.30 i FiU:s sessionssal.

Inför den öppna utfrågningen om Finanspolitiska rådets rapport den 9 maj

Rådet publicerar rapporten tisdag den 7 maj kl. 14.45.

Förslag från arbetsgruppen för forsknings- och framtidsfrågor
Enligt ett PM som delats till utskottet föreslår gruppen att utskottets fortsatta arbete fokuseras på finansiell stabilitet och kommunsektorns utmaningar. Utskottet beslutade att ta ställning till förslaget vid ett senare sammanträde.

Riksdagens Veteranförenings årsmöte 2019
Riksdagsveteraner med anknytning till finansutskottet besöker utskottet onsdag den 15 maj kl. 14.45-15.30. Anmälan till mötet görs genom svar på kansliets kalenderinbjudan.

§ 2

Justering av protokoll
Protokoll nr. 2018/19:41 och 42.

§ 3

Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar (FiU39)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:67.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:FiU39.

§ 4

Vissa betaltjänstfrågor (FiU38)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:72.

Ärendet bordlades.

§ 5

Kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning (FiU40)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:83.

Ärendet bordlades.

§ 6

Nästa sammanträde
Torsdag 9 maj öppen utfrågning Förstakammarsalen kl. 10.00.

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2018/19:43

–

§1-6

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

Gunilla Carlsson (S)

X

Edward Riedl (M)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Adnan Dibrani (S)

-

Emil Källström (C)

X

Ulla Andersson (V)

-

Jan Ericson (M)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Jakob Forssmed (KD)

X

Ingemar Nilsson (S)

X

Johan Pehrson (L)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

-

Karolina Skog (MP)

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

David Josefsson (M)

Eva Lindh (S)

X

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

Ida Gabrielsson (V)

X

Jörgen Warborn (M)

Charlotte Quensel (SD)

X

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Sten Bergheden (M)

Jörgen Grubb (SD)

Mikael Strandman (SD)

Arman Teimouri (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlsson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

Sultan Kayhan (S)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.