Protokoll utskottssammanträde 2018/19:43

Konstitutionsutskottets protokoll 2018/19:43

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:43

DATUM

2019-05-09

TID

9.00–9.52

10.00-10.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Ledamot

Ordföranden hälsade Laila Naraghi (S) välkommen tillbaka till utskottet efter ledigheten.

§ 2

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att praoeleverna L.M. och S.A., som medföljde ledamoten Mikael Strandman (SD), och praoeleven K.L., som medföljde ledamoten Erik Ezelius (S), fick närvara under sammanträdet utom vid punkterna på den särskilda föredragningslistan.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:41.

§ 4

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 5

OECD-konferens

Utskottet beslutade att Daniel Andersson (S) deltar från utskottet på OECD-konferens i Paris den 20–21 maj 2019.

§ 6

Besök

Utskottet beslutade att besöka Judiska Centralrådet/Judiska församlingen under våren 2019.

§ 7

Val till vice ordföranden till riksdagens råd för Riksrevisionen

Utskottet diskuterade fråga om val av ytterligare vice ordföranden till riksdagens råd för Riksrevisionen.

Frågan bordlades.

§ 8

Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor (KU29)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:KU29.

M-, SD-, C- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 9

Författningsfrågor (KU30)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:KU30.

M-, SD-, C- V- och L-ledamöterna anmälde reservationer. SD-, KD- och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 10

Riksdagens arbetsformer (KU22)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:KU22.

SD-,V- och L-ledamöterna anmälde reservationer. SD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 11

Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder (KU34)

Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelserna 2018/19:ÖN1, 2018/19:RAN1, 2018/19:RAR1, 2018/19:PN1, 2018/19:VPN1, 2018/19:NL1, 2018/19:NSÖ1 och 2018/19:SN1.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:KU34.

§ 12

Offentlig förvaltning (KU28)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:KU28.

S-, M-, SD-, C- V-, KD-, L och MP-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 13

Årsredovisning för staten 2018

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2018/19:101.

Utskottet beslutade att inte avge ett yttrande.

§ 14

Vårändringsbudget för 2019

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2018/19:99 och motioner i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Frågan bordlades.

§ 15

Indelning i utgiftsområden (KU33)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:100 och framställning 2018/19:RS5.

Ärendet bordlades.



§ 16

Granskning av meddelande om rättsstatsprincipen inom EU (KU37)

Utskottet behandlade Kommissionens meddelande COM(2019) 163.

Ärendet bordlades.

§ 17

Behandling av riksdagens skrivelser (KU21)

Utskottet behandlade skrivelse 2018/19:75 och redogörelse 2018/19:RS4.

Utskottet behandlade en promemoria om uppföljning av riksdagens budgetbeslut för utgiftsområde 1.

Ärendet bordlades.

§ 18

EU-resa

Kanslichefen anmälde redogörelsen för resan till Bryssel.

Utskottet fastställde redogörelsen, bilaga 3.

§ 19

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet.

§ 20

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2018/19:36.

Vid protokollet

Justerat 2019-05-16

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2019-05-08)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:43

§ 1-2

§ 3-4

§ 5-10

§ 11

§12-16

§17-19

§ 20

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

X

X

X

X

X

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

X

X

X

X

X

X

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

X

X

Marta Obminska (M)

Matheus Enholm (SD)

X

X

X

X

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

O

X

O

X

Linda Ylivainio (C)

X

X

X

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

O

O

X

O

Ida Drougge (M)

Fredrik Lindahl (SD)

X

X

X

X

X

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

X

X

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

X

X

X

Daniel Andersson (S)

X

X

X

X

X

X

X

Bengt Eliasson (L)

X

X

X

X

X

X

X

Mikael Strandman (SD)

X

X

X

X

X

X

X

Jonas Eriksson (MP)

X

X

X

X

X

X

X

Erik Ottoson (M)

X

X

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

O

X

O

O

O

O

O

Jörgen Berglund (M)

X

X

X

X

X

X

X

Erik Ezelius (S)

O

O

O

X

O

X

O

Carl-Oskar Bohlin (M)

Per Söderlund (SD)

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

O

O

O

X

X

O

X

Margareta Cederfelt (M)

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Johan Pehrson (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

Abir Al-Sahlani (C)

Fredrik Schulte (M)

X

X

X

X

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.