Protokoll utskottssammanträde 2018/19:44

Konstitutionsutskottets protokoll 2018/19:44

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:44

DATUM

2019-05-14

TID

11.00–11.09

12.48–12.49

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att praoeleven A.P, som medföljde ledamoten Ida Karkiainen (S), fick närvara under sammanträdet utom vid punkterna på den särskilda föredragningslistan.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:42.

§ 3

Besök

Utskottet beslutade att ledamöter från kulturutskottet kan delta vid besöket av en delegation från Kinas nationella folkkongress tisdagen den 28 maj 2019.

§ 4

Information

Utskottet beslutade att bjuda in Riksrevisionen till utskottets sammanträde tisdagen den 11 juni 2019 för att informera om myndighetens årsredovisning och förslag till anslagsframställning.

§ 5

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.

§ 6

Vårändringsbudget för 2019

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2018/19:99 och motioner i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Frågan bordlades.


§ 7

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2018/19:37.

§ 8

Sammanträdestid

Utskottet beslutade att sammanträdet tisdagen den 28 maj 2019 börjar kl. 10.30.


Vid protokollet

Justerat 2019-05-28

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2019-05-08)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:44

§ 1-7

§ 8

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

X

Ida Karkiainen (S)

X

X

Marta Obminska (M)

Matheus Enholm (SD)

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

Linda Ylivainio (C)

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

O

O

Ida Drougge (M)

Fredrik Lindahl (SD)

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

Daniel Andersson (S)

X

X

Bengt Eliasson (L)

X

X

Mikael Strandman (SD)

X

X

Jonas Eriksson (MP)

X

X

Erik Ottoson (M)

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

O

O

Jörgen Berglund (M)

X

X

Erik Ezelius (S)

O

Carl-Oskar Bohlin (M)

Per Söderlund (SD)

O

O

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

X

X

Margareta Cederfelt (M)

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Johan Pehrson (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

Abir Al-Sahlani (C)

Fredrik Schulte (M)

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.