Protokoll utskottssammanträde 2018/19:45

Finansutskottets protokoll 2018/19:45Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2018/19:45

Datum

2019-05-14

Tid

kl. 11.00-12.00

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Regeringens syn på behovet av åtgärder mot penningtvätt.
Statssekreterare Ulf Holm informerade utskottet och svarade tillsammans med Erik Eldhagen, enhetschef Bankenheten och Markus Forsman, kansliråd Bankenheten på ledamöternas frågor.

Underlag för informationen var en presentation (dnr: 2359-2018/19).

§ 2

Anmälningar

Utskottsresor till Kina respektive Sydamerika

PM med preliminär inriktning för resa till Kina respektive Sydamerika har delats till utskottet (för närvarande har fem ledamöter anmält intresse av Kina och tio ledamöter av Sydamerika).

Förslag från arbetsgruppen för forsknings- och framtidsfrågor
Utskottet beslutade att godkänna förslaget enligt tidigare delat PM, att utskottets fortsatta arbete ska fokusera på finansiell stabilitet och kommunsektorns utmaningar.

Påminnelse
Riksdagsveteranernas besök i FiU den 15 maj kl. 14.45-15.30.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll nr. 2018/19:43 och 2018/19:44.

§ 4

Vissa betaltjänstfrågor (FiU38)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:72.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:FiU38.

§ 5

Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2016–2018 (FiU24)
Utskottet inledde beredningen av utvärderingen.

Ärendet bordlades.

§ 6

Nästa sammanträde
Torsdag 16 maj kl. 10.30

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2018/19:45

– – –

§1

§2-6

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

-

-

Gunilla Carlsson (S)

X

X

Edward Riedl (M)

X

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

X

Adnan Dibrani (S)

-

-

Emil Källström (C)

-

-

Ulla Andersson (V)

X

X

Jan Ericson (M)

X

X

Dennis Dioukarev (SD)

-

-

Ingela Nylund Watz (S)

X

X

Jakob Forssmed (KD)

-

-

Ingemar Nilsson (S)

X

X

Johan Pehrson (L)

-

-

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

Karolina Skog (MP)

-

-

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

David Josefsson (M)

X

X

Eva Lindh (S)

X

X

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

X

-

Ida Gabrielsson (V)

Jörgen Warborn (M)

Charlotte Quensel (SD)

X

X

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

X

X

Sten Bergheden (M)

Jörgen Grubb (SD)

Mikael Strandman (SD)

Arman Teimouri (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlsson (KD)

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

Sultan Kayhan (S)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.