Protokoll utskottssammanträde 2018/19:45

Konstitutionsutskottets protokoll 2018/19:45

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:45

DATUM

2019-05-16

TID

9.00–9.37

9.42–9.45

10.51–10.52

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att praoeleven A.P, som medföljde ledamoten Ida Karkiainen (S), fick närvara under sammanträdet utom vid punkterna på den särskilda föredragningslistan.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:43.

§ 3

Hänvisning av ärende

Kanslichefen anmälde att till konstitutionsutskottet har hänvisats skrivelse 2018/19:117 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av länsstyrelserna.

§ 4

Ärendeplan och sammanträdesplan för våren 2019

Biträdande kanslichefen anmälde utdelade utkast till ärendeplan och sammanträdesplan för våren 2019.

§ 5

Möte

Kanslichefen anmälde en inbjudan till ett interparlamentariskt möte i London den 9–11 september 2019 om mediefrihet.

§ 6

Seminarium

Föredraganden informerade om finansutskottets seminarium den 5 juni 2019 om Riksrevisionens årliga uppföljningsrapport.

§ 7

Beredningsdelegationen

Utskottet beslutade att kalla beredningsdelegationen till sammanträde tisdagen den 11 juni 2019.§ 8

Vårändringsbudget för 2019 (KU4y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2018/19:99 och motioner i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Utskottet justerade yttrande 2018/19:KU4y.

SD- och V-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

§ 9

Indelning i utgiftsområden (KU33)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:100 punkterna 2–5, framställning 2018/19:RS5 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 10

Granskning av meddelande om att ytterligare stärka rättsstatsprincipen inom EU (KU37)

Utskottet fortsatte behandlingen av Kommissionens meddelande COM(2019) 163.

Ärendet bordlades.

§ 11

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet.

§ 12

Granskning av meddelande om att ytterligare stärka rättsstatsprincipen inom EU (KU37)

Utskottet fortsatte behandlingen av Kommissionens meddelande COM(2019) 163.

Ärendet bordlades.

§ 13

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2018/19:38.

§ 14

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att sammanträdet tisdagen den 28 maj 2019 börjar kl. 10.30.

Vid protokollet

Justerat 2019-05-28

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2019-05-08)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:45

§ 1-9

§10-12

§ 13

§ 14

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

X

X

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

X

Marta Obminska (M)

Matheus Enholm (SD)

X

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

X

Linda Ylivainio (C)

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

O

O

O

O

Ida Drougge (M)

Fredrik Lindahl (SD)

X

O

O

X

Laila Naraghi (S)

X

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

Daniel Andersson (S)

X

X

X

X

Bengt Eliasson (L)

X

X

X

X

Mikael Strandman (SD)

X

X

X

X

Jonas Eriksson (MP)

X

X

X

X

Erik Ottoson (M)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

Jörgen Berglund (M)

X

X

X

X

Erik Ezelius (S)

X

X

X

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

Per Söderlund (SD)

O

O

X

O

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

X

X

X

X

Margareta Cederfelt (M)

Patrick Reslow (SD)

O

X

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Johan Pehrson (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

Abir Al-Sahlani (C)

Fredrik Schulte (M)

X

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.