Protokoll utskottssammanträde 2018/19:46

Finansutskottets protokoll 2018/19:46Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2018/19:46

Datum

2019-05-16

Tid

kl. 10.30-11.40

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Svenska Bankföreningens syn på behovet av åtgärder mot penningtvätt
VD Hans Lindberg informerade utskottet om nödvändiga åtgärder enligt Bankföreningen och svarade tillsammans med Åsa Arffman, chefsjurist och Linus Adolphson, chef för samhällskontakt, på ledamöternas frågor.

§ 2

Anmälningar

Utskottet beslutade att kalla berörd statssekreterare från Justitiedepartementet, för information om kommissionensförslag till direktiv om hantering eller köp av krediter och ianspråktagande av säkerheter, KOM(2018) 135, till sammanträdet 11 juni.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll nr 2018/19:45.

§ 4

Kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning (FiU40)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:83.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:FiU40.

§ 5

Aktivitetsgrad i fondförvaltning (FiU19)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:62 och en motion.

Ärendet bordlades.

§ 6

Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2016–2018 (FiU24)
Utskottet fortsatte beredningen av utvärderingen.

Ärendet bordlades.

§ 7

Övrigt

V-ledamoten återupptog frågan om initiativ till en utredning.

Frågan bordlades.

§ 8

Nästa sammanträde

Tisdag 28 maj kl. 11.00

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2018/19:46

–

–

§1-8

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

Gunilla Carlsson (S)

X

Edward Riedl (M)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

-

Adnan Dibrani (S)

X

Emil Källström (C)

X

Ulla Andersson (V)

X

Jan Ericson (M)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Jakob Forssmed (KD)

X

Ingemar Nilsson (S)

X

Johan Pehrson (L)

-

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Karolina Skog (MP)

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

O

David Josefsson (M)

Eva Lindh (S)

O

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

Ida Gabrielsson (V)

O

Jörgen Warborn (M)

Charlotte Quensel (SD)

X

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

X

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Sten Bergheden (M)

Jörgen Grubb (SD)

Mikael Strandman (SD)

Arman Teimouri (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlsson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

Sultan Kayhan (S)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.