Protokoll utskottssammanträde 2018/19:46

Konstitutionsutskottets protokoll 2018/19:46

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:46

DATUM

2019-05-28

TID

10.30–11.19

11.41–11.42

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att praoeleverna A.W. och A.N., som medföljde ledamoten Mikael Strandman (SD), fick närvara under sammanträdet utom vid punkterna på den särskilda föredragningslistan.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:44 och 45.

§ 3

Information

Utskottet beslutade att flytta JO:s information om årsredovisning och förslag till anslag på statsbudgeten till den 29 maj 2019.


§ 4

Open Government Partnership (OGP) Legislative Openness Working Group

Kanslichefen informerade att ledamöterna Matheus Enholm (SD), Daniel Andersson (S) och Bengt Eliasson (L) ställt in sitt deltagande i OGP:s möte i Kanada den 29–30 maj 2019.

§ 5

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.

§ 6

Indelning i utgiftsområden (KU33)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:100 punkterna 2–5, framställning 2018/19:RS5 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:KU33.

§ 7

Granskning av meddelande om rättsstatsprincipen inom EU (KU37)

Utskottet fortsatte behandlingen av Kommissionens meddelande COM(2019) 163.

Utskottet justerade utlåtande 2018/19:KU37.§ 8

Fri- och rättigheter, m.m. (KU27)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 9

Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2018, m.m. (KU32)

Utskottet behandlade skrivelse 2018/19:103 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 10

Behandling av riksdagens skrivelser (KU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:75 och redogörelse 2018/19:RS4.

Ärendet bordlades.

§ 11

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2018/19:39.

§ 12

Sammanträdestid

Utskottet beslutade att sammanträdet tisdagen den 4 juni 2019 börjar kl. 9.00.

§ 13

Nästa sammanträde

Onsdagen den 29 maj 2019 kl. 9.15 efter kallelse av ordföranden.


Vid protokollet

Justerat 2019-06-04

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2019-05-08)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:46

§ 1-5

§ 6

§ 7-9

§10-11

§12-13

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

X

X

X

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

X

X

X

X

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

X

X

Marta Obminska (M)

Matheus Enholm (SD)

X

X

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

O

O

O

O

O

Linda Ylivainio (C)

X

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

O

O

O

X

X

Ida Drougge (M)

Fredrik Lindahl (SD)

X

O

X

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

X

Daniel Andersson (S)

X

X

X

X

X

Bengt Eliasson (L)

X

X

X

X

X

Mikael Strandman (SD)

X

X

X

X

X

Jonas Eriksson (MP)

X

X

X

X

X

Erik Ottoson (M)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

O

O

O

O

O

Jörgen Berglund (M)

X

X

X

X

X

Erik Ezelius (S)

X

X

X

X

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

Per Söderlund (SD)

O

X

O

O

O

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

X

X

X

O

O

Margareta Cederfelt (M)

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Johan Pehrson (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

Abir Al-Sahlani (C)

Fredrik Schulte (M)

X

X

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.