Protokoll utskottssammanträde 2018/19:47

Finansutskottets protokoll 2018/19:47Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2018/19:47

Datum

2019-05-28

Tid

kl. 11.00-11.30

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

  • Interparlamentarisk konferens om stabilitet, ekonomisk samordning och styrning i EU (SESS-konferensen) den 30 september-1 oktober i Helsingfors – Inbjudan delas senare.
  • Påminnelse om utskottets öppna seminarium med riksrevisorerna den 5 juni kl. 10-11.30 i Förstakammarsalen, Riksrevisorernas Årliga rapport 2019 publiceras den 29 maj.
  • Anmälningsläget för utskottets resor är nu:
    sju ledamöter till Kina och tio ledamöter till Sydamerika.
  • Utskottet beslutade att ställa in sammanträdet tisdag 4 juni.

§ 2

Sammanträde vid arbetsplenum
Utskottet beslutade om att sammanträda samtidigt med arbetsplenum onsdagen den 5 juni 2019.

Denna paragraf förklarades omedelbar justerad.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll nr 2018/19:46

§ 4

Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)
Utskottet inledde behandlingen av proposition 2018/19:100, motioner och skatteutskottets yttrande (SkU6y).

Ärendet bordlades.

§ 5

Vårändringsbudget för 2019 (FiU21)
Utskottet inledde behandlingen av proposition 2018/19:99, motioner och yttranden från andra utskott.

Ärendet bordlades.

§ 6

Årsredovisning för staten 2018 (FiU30)
Utskottet inledde behandlingen av skrivelse 2018/19:101.

Ärendet bordlades.

–

§ 7

Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit (FiU43)

Utskottet inledde behandlingen av proposition 2018/19:118 och en motion.

Ärendet bordlades.

§ 8

Statens roll på betalmarknaden (FiU44)
Utskottet inledde behandlingen av framställning 2018/19:RB3.

Ärendet bordlades.

§ 9

Utredning om åtgärder mot penningtvätt
Utskottet behandlade fråga om en utredning om åtgärder mot penningtvätt.

Ärendet bordlades.

§ 10

Nästa sammanträde

Onsdag 5 juni kl. 09.30

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2018/19:47

– – –

§1-10

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

Gunilla Carlsson (S)

O

Edward Riedl (M)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Adnan Dibrani (S)

X

Emil Källström (C)

X

Ulla Andersson (V)

-

Jan Ericson (M)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Jakob Forssmed (KD)

X

Ingemar Nilsson (S)

X

Johan Pehrson (L)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Karolina Skog (MP)

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

X

David Josefsson (M)

Eva Lindh (S)

O

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

O

Ida Gabrielsson (V)

X

Jörgen Warborn (M)

Charlotte Quensel (SD)

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Sten Bergheden (M)

Jörgen Grubb (SD)

Mikael Strandman (SD)

Arman Teimouri (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlsson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

Sultan Kayhan (S)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.