Protokoll utskottssammanträde 2018/19:49

Finansutskottets protokoll 2018/19:49Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2018/19:49

Datum

2019-06-11

Tid

kl. 11.00-11.38

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Kommissionens förslag till direktiv om hantering eller köp av krediter och ianspråktagande av säkerheter

Statssekreterare Catharina Espmark, Justitiedepartementet, informerade utskottets ledamöter och svarade på frågor.

§ 2

Anmälningar

Resa

Utskottet beslutade att genomföra en utskottsresa till Peking, Shenzhen och Hongkong v. 36 2019.

Planering

FiU20 och FiU21 debatteras gemensamt den18 juni.

Besök

  • Riksgäldskontoret 25 september ca kl. 17.
  • Slottet 26 september på f.m.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll nr 2018/19:48.

§ 4

Aktivitetsgrad i fondförvaltning (FiU19)

Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2018/19:62 och en motion.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:FiU19.

§ 5

Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)
Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:100, motioner och skatteutskottets yttrande (SkU6y).

Ärendet bordlades.

§ 6

Vårändringsbudget för 2019 (FiU21)
Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:99, motioner och yttranden från andra utskott.

Ärendet bordlades.

§ 7

Årsredovisning för staten 2018 (FiU30)
Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:101.

Ärendet bordlades.

–

§ 8

Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit (FiU43)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:118 och en motion.

Ärendet bordlades.

§ 9

Statens roll på betalmarknaden (FiU44)
Utskottet fortsatte behandlingen av framställning 2018/19:RB3.

Ärendet bordlades.

§ 10

Utredning om åtgärder mot penningtvätt
Utskottet fortsatte att behandla fråga om en utredning om åtgärder mot penningtvätt.

Ärendet bordlades.

§ 11

Nästa sammanträde

Torsdag 13 juni kl. 11.15.

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2018/19:49

– – –

§1

§2-9

§10-11

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

X

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

X

X

Gunilla Carlsson (S)

X

O

O

Edward Riedl (M)

X

X

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

X

X

Adnan Dibrani (S)

X

X

X

Emil Källström (C)

-

-

-

Ulla Andersson (V)

-

-

-

Jan Ericson (M)

X

X

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

X

X

Jakob Forssmed (KD)

X

X

X

Ingemar Nilsson (S)

X

X

-

Johan Pehrson (L)

X

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

O

O

O

Karolina Skog (MP)

X

X

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

X

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

O

X

X

David Josefsson (M)

Eva Lindh (S)

O

O

X

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

X

X

X

Ida Gabrielsson (V)

X

X

X

Jörgen Warborn (M)

Charlotte Quensel (SD)

X

X

X

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Sten Bergheden (M)

Jörgen Grubb (SD)

Mikael Strandman (SD)

Arman Teimouri (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlsson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

Sultan Kayhan (S)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.