Protokoll utskottssammanträde 2018/19:49

Konstitutionsutskottets protokoll 2018/19:49

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:49

DATUM

2019-06-04

TID

9.50–10.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2018/19:42.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:46.

§ 3

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.

§ 4

Behandling av riksdagens skrivelser (KU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:75 och redogörelse 2018/19:RS4.

Ärendet bordlades.

§ 5

Fri- och rättigheter, m.m. (KU27)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2018, m.m. (KU32)

Utskottet behandlade skrivelse 2018/19:103 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 7

Sammanträdestid

Utskottet beslutade enhälligt att sammanträdet tisdagen den 18 juni 2019 börjar kl. 9.00 och får pågå under arbetsplenum i kammaren.


Vid protokollet

Justerat 2019-06-11

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2019-05-08)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:49

§ 1-4

§ 5

§ 6-7

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

X

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

X

X

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

X

Matheus Enholm (SD)

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

O

X

Linda Ylivainio (C)

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

O

O

Ida Drougge (M)

Fredrik Lindahl (SD)

X

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

Daniel Andersson (S)

X

X

X

Bengt Eliasson (L)

X

X

X

Mikael Strandman (SD)

X

X

X

Jonas Eriksson (MP)

X

X

X

Erik Ottoson (M)

X

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

O

X

O

Jörgen Berglund (M)

O

O

O

Erik Ezelius (S)

O

Carl-Oskar Bohlin (M)

Per Söderlund (SD)

O

O

O

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

O

X

X

Margareta Cederfelt (M)

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Johan Pehrson (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

Abir Al-Sahlani (C)

Fredrik Schulte (M)

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.