Protokoll utskottssammanträde 2018/19:4

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2018/19:4

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:4

DATUM

2018-10-16

TID

11.00–11.27

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Närvaro av partigruppskansliernas tjänstemän

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 16 § riksdagsordningen att tjänstemän från partigruppskanslierna under hösten 2018 får närvara vid utskottets sammanträden när statliga myndigheter eller statliga bolag lämnar information om sin verksamhet. Medgivandet gäller inte när Riksrevisionen lämnar information om sina granskningsrapporter och inte när statliga utredningar lämnar information om sitt utredningsarbete. Medgivandet gäller inte heller när regeringen eller Regeringskansliet lämnar information.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:3.

§ 3

Information från Konjunkturinstitutet

Prognoschef Ylva Hedén Westerdahl informerade om Konjunkturläget oktober 2018 och enhetschef Karolina Holmberg informerade om Lönebildningsrapporten 2018.

§ 4

Kanslimeddelanden

Kanslichefen anmälde nya ärenden på sammanträdesplanen.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 18 oktober 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 18 oktober 2018

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:4

§ 1-5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Johansson (S), ordf.

X

Gulan Avci (L), vice ordf.

Jessica Polfjärd (M)

X

Patrik Björck (S)

X

Saila Quicklund (M)

X

Magnus Persson (SD)

X

Helén Pettersson (S)

Martin Ådahl (C)

X

Ali Esbati (V)

Ellen Juntti (M)

X

Ebba Hermansson (SD)

X

Johan Andersson (S)

X

Sofia Damm (KD)

Annelie Karlsson (S)

X

Alexander Christiansson (SD)

X

Leila Ali-Elmi (MP)

X

Maria Nilsson (L)

X

SUPPLEANTER

Serkan Köse (S)

O

Hanif Bali (M)

O

Johanna Haraldsson (S)

X

David Josefsson (M)

Henrik Vinge (SD)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Alireza Akhondi (C)

Ciczie Weidby (V)

X

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sara Seppälä (SD)

O

Patrik Engström (S)

O

Christian Carlsson (KD)

X

Kadir Kasirga (S)

Juno Blom (L)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Jörgen Berglund (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Linda Lindberg (SD)

Roger Haddad (L)

Robert Hannah (L)

Maria Ferm (MP)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.