Protokoll utskottssammanträde 2018/19:4

Finansutskottets protokoll 2018/19:4Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2018/19:4

Datum

2018-10-16

Tid

kl. 11.00-11.04

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

Rapport från Finansdepartementet om IMF och Världsbankens höstmöte på Bali (mailades till utskottet den 15/10).

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:2 och 3.

§ 3

Riksrevisorernas årliga rapport 2018 (FiU9)

Utskottet behandlade redogörelse 2017/18:RR5.

Ärendet bordlades.

§ 4

Övrigt

Utskottet beslutade att begära information från regeringen om Danske Bank i samband med överläggningen med Per Bolund om bekämpning av penning-tvätt samt tillsyn den 25 oktober.

§ 5

Nästa sammanträde

Torsdag 18 oktober kl. 10.30

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Elisabeth Svantesson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2018/19:4

– – –

§1-5

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Elisabeth Svantesson (M) Ordförande

X

Fredrik Olovsson (S) vice ordförande

X

Gunilla Carlsson (S)

-

Niklas Wykman (M)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Adnan Dibrani (S)

X

Emil Källström (C)

X

Ulla Andersson (V)

X

Jessika Roswall (M)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Jakob Forssmed (KD)

X

Ingemar Nilsson (S)

X

Mats Persson (L)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Janine Alm Ericson (MP)

-

Jan Ericson (M)

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

O

Eva Lindh (S)

O

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

O

Ida Gabrielsson (V)

O

Jörgen Warborn (M)

Charlotte Quensel (SD)

O

Monica Haider (S)

Christian Carlsson (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Maria Ferm (MP)

Sten Bergheden (M)

Jörgen Grubb (SD)

Mikael Strandman (SD)

Arman Teimouri (L)

Gulan Avci (L)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande