Protokoll utskottssammanträde 2018/19:4

Näringsutskottets protokoll 2018/19:4

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:4

DATUM

2018-10-25

TID

10.00–11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:3.

§ 2

Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn (NU5)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:267 om modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande NU5 justerades.

§ 3

Förslag om marknadskontroll

Utskottet överlade med statsrådet Ann Linde, Utrikesdepartementet, om kommissionens förslag till förordning om marknadskontroll, COM(2017) 795 (se bilaga 2).

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för regeringens ståndpunkt i promemorian.

Vid sammanträdet närvarade utrikesrådet Teppo Tauriainen, kansliråden Niklas Ström och David Lunderquist, politiskt sakkunniga Susanne Lindberg Elmgren, ämnesrådet Maison Jabali, rättssakkunniga Erla Thorisdottir och Patricia Barrefelt samt departementssekreterarna Henrik Ågren och Amina Makboul, Utrikesdepartementet.

Vid sammanträdet närvarade även föredragande Caroline Jender Pamrin, EU-nämndens kansli.

§ 4

Rådet för utrikes frågor (handel)

Statsrådet Ann Linde, Utrikesdepartementet, lämnade information inför rådet för utrikes frågor (handel) den 9 november 2018.

Vid sammanträdet närvarade utrikesrådet Teppo Tauriainen, kansliråden Niklas Ström och David Lunderquist, politiskt sakkunniga Susanne Lindberg Elmgren, rättssakkunniga Patricia Barrefelt samt departementssekreterare Henrik Ågren, Utrikesdepartementet.

§ 5

Achmea–domen

Statsrådet Ann Linde, Utrikesdepartementet, lämnade information om EU-domstolens avgörande i Achmea och dess konsekvenser för investeringsskyddsavtal mellan EU-länder.

Vid sammanträdet närvarade utrikesrådet Teppo Tauriainen, kansliråden Niklas Ström och David Lunderquist, politiskt sakkunnig Susanne Lindberg Elmgren, rättssakkunniga Patricia Barrefelt samt departementssekreterare Henrik Ågren, Utrikesdepartementet.

§ 6

Främjanderesor

Statsrådet Ann Linde, Utrikesdepartementet, lämnade information om främjanderesor.

Vid sammanträdet närvarade utrikesrådet Teppo Tauriainen, kansliråden Niklas Ström och David Lunderquist, politiskt sakkunniga Susanne Lindberg Elmgren, rättssakkunniga Patricia Barrefelt samt departementssekreterare Henrik Ågren, Utrikesdepartementet.

§ 7

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

Utskottet beslutade att avge yttrande.

Ärendet bordlades.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 8 november 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 8 november 2018

Lars HjälmeredNÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:4

§ 1-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

X

Jennie Nilsson (S), vice ordf.

X

Mattias Jonsson (S)

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

Monica Haider (S)

X

Helena Lindahl (C)

X

Birger Lahti (V)

O

Lotta Olsson (M)

Tobias Andersson (SD)

X

Mathias Tegnér (S)

Camilla Brodin (KD)

X

Åsa Eriksson (S)

X

Arman Teimouri (L)

X

Eric Palmqvist (SD)

X

Lorentz Tovatt (MP)

X

Annika Qarlsson (C)

X

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

X

David Josefsson (M)

X

Anders Lönnberg (S)

Saila Quicklund (M)

Charlotte Quensel (SD)

O

Gunilla Svantorp (S)

Peter Helander (C)

O

Lorena Delgado Varas (V)

X

Lars Beckman (M)

Josef Fransson (SD)

Johanna Haraldsson (S)

Christian Carlsson (KD)

Joakim Sandell (S)

Maria Arnholm (L)

Matheus Enholm (SD)

Amanda Palmstierna (MP)

Edward Riedl (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.