Protokoll utskottssammanträde 2018/19:4

Skatteutskottets protokoll 2018/19:4

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:4

DATUM

2018-11-06

TID

11.00-11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:2 och 2018/19:3.

§ 2

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om kommande aktiviteter i utskottet.

§ 3

Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet (SkU2)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:294.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:SkU2.

§ 4

Ändrade mervärdesskatteregler för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster (SkU3)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:295.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:SkU3.

§ 5

Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden (SkU4)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:296 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:SkU4.

SD-ledamöterna anmälde en reservation.

§ 6

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (SkU2y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över uppföljningen av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

Ärendet bordlades.

§ 7

Riksrevisionens granskning av Investeringssparkonto - en enkel sparform i ett komplext skattesystem (RiR 2018:19)

Riksrevisor Stefan Lundgren, enhetschef Håkan Jönsson, revisionsdirektör Anna Brink, revisionsledare Peter Johansson, revisor Amina Peco och revisionsdirektör Helena Knutsson, Riksrevisionen, informerade och besvarade frågor om granskningsrapporten.

§ 8

Riksrevisionens granskning av Nedsatt moms på livsmedel – priseffekt, fördelningsprofil och kostnadseffektibitet (RiR 2018:25)

Riksrevisor Stefan Lundgren, enhetschef Håkan Jönsson, revisionsledare Peter Johansson, revisionsdirektör Anna Brink, revisor Amina Peco och revisionsdirektör Helena Knutsson, Riksrevisionen, informerade och besvarade frågor om granskningsrapporten.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 13 november 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 13 november 2018SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:4

§ 1–9

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Jörgen Hellman (S) ordförande

X

Per Åsling (C) vice ordförande

X

Cecilia Widegren (M)

X

Hillevi Larsson (S)

X

Helena Bouveng (M)

X

Bo Broman (SD)

X

Peter Persson (S)

X

Tony Haddou (V)

X

Boriana Åberg (M)

X

David Lång (SD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

Hampus Hagman (KD)

X

Anna Vikström (S)

X

Joar Forssell (L)

X

Eric Westroth (SD)

X

Rebecka Le Moine (MP)

X

Kjell Jansson (M)

X

SUPPLEANTER

Sultan Kayhan (S)

O

Jörgen Berglund (M)

O

Erik Ezelius (S)

Viktor Wärnick (M)

Johnny Skalin (SD)

Eva Lindh (S)

Helena Vilhelmsson (C)

O

Håkan Svenneling (V)

Jessika Roswall (M)

Dennis Dioukarev (SD)

Laila Naraghi (S)

Christian Carlsson (KD)

Ola Möller (S)

Mats Persson (L)

Jörgen Grubb (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Sofia Westergren (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Anne Oskarsson (SD)

Maria Nilsson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Emma Berginger

Ida Gabrielsson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2018-10-17

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.