Protokoll utskottssammanträde 2018/19:4

Socialutskottets protokoll 2018/19:4

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:4

DATUM

2018-10-23

TID

11.00–12.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från LSS-utredningen

Särskilda utredaren Gunilla Malmborg, med medarbetar, informerade om utredningens arbete. Deltagare se bilaga 2.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:3.

§ 3

Förslag till utskottsinitiativ om LSS

Utskottet fortsatte behandlingen av förslaget till utskottsinitiativ.

Ärendet bordlades.

§ 4

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

Utskottet beslutade att fr.o.m. den 29 november ska ny sammanträdes- tid för torsdagar vara kl. 10.00.

§ 5

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 3 anmäldes.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdag den 25 oktober 2018 kl. 09.30.

Vid protokollet

Justeras den 25 oktober 2018


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1
till protokoll 2018/19:4

§1-3

§4- 6

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

Per Ramhorn (SD)

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

Anders W Jonsson (C)

Karin Rågsjö (V)

O

O

Ulrika Heindorff (M)

X

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

X

X

Yasmine Larsson (S)

X

X

Michael Anefur (KD)

X

X

Dag Larsson (S)

X

X

Lina Nordquist (L)

O

X

Christina Östberg (SD)

X

X

Åsa Lindhagen (MP)

X

X

Pia Steensland (KD)

X

X

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

O

O

Ulrika Jörgensen (M)

O

O

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

O

O

Marianne Pettersson (S)

Sofia Nilsson (C)

X

X

Maj Karlsson (V)

X

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

O

O

Eva Lindh (S)

Mattias Ingeson (KD)

O

O

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

Linda Lindberg (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Kristina Axén Olin (M)

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

X

-

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.