Protokoll utskottssammanträde 2018/19:4

Trafikutskottets protokoll 2018/19:4

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:4

DATUM

2018-11-08

TID

10.00-11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

§ 2

§ 3

Information från Trafikverket


Generaldirektör Lena Erixon, Sven Hunhammar måldirektör miljö- och hälsa och Lennart Kalander chef för nationell planering informerade om genomförandet av den nationella planen för transportsystemet och myndighetens insatser för att stötta utvecklingen mot en fossilfri transportsektor.

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2018/19:3.

EU-kommissionens arbetsprogram för 2019

Utskottet beslutade att inte yttra sig till utrikesutskottet över EU-kommissionens arbetsprogram för 2019 (COM(2018) 800).

§ 4

Beslut om deltagande vid IPU-seminarium om de globala målen för hållbar utveckling i Jerusalem den 20-22 november 2018

Utskottet behandlade frågan om deltagande vvid IPU-seminarium om de globala målen för hållbar utveckling i Jerusalem den 20-22 november 2018.

Utskottet beslutade att Magnus Jacobsson (KD) deltar.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Inkomna skrivelser

Anmäldes till utskottet inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 6

§ 7

Övriga frågor

Anmäldes till protokollet att Jens Holm (V) träffade företrädare från nätverket för internationella nattågsförbindelser Back on Track den 29 oktober kl. 11.00.

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 13 november 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 13 november 2018

Jens Holm

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2018/19:4

§ 1-7

§

§

LEDAMÖTER

N

Jens Holm (V), ordf.

X

Anders Åkesson (C), vice ordf

X

Anna-Caren Sätherberg (S)

X

Jessica Rosencrantz (M)

X

Jasenko Omanovic (S)

X

Edward Riedl (M)

X

Jimmy Ståhl (SD)

X

Teres Lindberg (S)

X

Sten Bergheden (M)

X

Thomas Morell (SD)

X

Johan Büser (S)

Magnus Jacobsson (KD)

X

Elin Gustafsson (S)

X

Helena Gellerman (L)

X

Patrik Jönsson (SD)

X

Emma Berginger (MP)

X

Anders Hansson (M)

SUPPLEANTER

Denis Begic (S)

X

Sofia Westergren (M)

X

Gunilla Carlsson (S)

Boriana Åberg (M)

Caroline Nordengrip (SD)

Per-Arne Håkansson (S)

Mikael Larsson (C)

Jessica Thunander (V)

O

John Weinerhall (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mikael Dahlqvist (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Carina Ödebrink (S)

Maria Arnholm (L)

Jörgen Grubb (SD)

Lorentz Tovatt (MP)

Betty Malmberg (M)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Staffan Eklöf (SD)

Daniel Bäckström (C)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Hampus Hagman (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

TRAFIKUTSKOTTET 2018-11-08 Bilaga 2 till protokoll

2018/19:4

Skrivelse angående förslag på granskning av Västlänken
dnr: 707-2018/19, privatperson

Skrivelse angående förbud mot EPA/A-traktorer
dnr: 660-2018/19, privatperson

Skrivelse angående vägen mellan Boden och Hundsjön
dnr: 654-2018/19, privatperson

Skrivelse angående sommartid
dnr: 586-2018/19, privatperson

Skrivelse angående synpunkter på framtidens förarlösa fordon
dnr: 517-2018/19, Extra Eye-Mobileye Stockholm