Protokoll utskottssammanträde 2018/19:4

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2018/19:4

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:4

DATUM

2019-05-09

TID

08.00–09.05

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Sammanträdets öppnande

Beatrice Ask (M), som var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2

Upprop

Ledamöter och suppleanter ropades upp.

§ 3

Val av ordförande

Kenneth G Forslund (S) valdes till ordförande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Val av vice ordförande

Beatrice Ask (M) valdes till vice ordförande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Ordföranden tar över ledningen av förhandlingarna

Ordföranden tackade för visat förtroende och fortsatte ledningen
av sammanträdet.

§ 6

Information från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten med anledning av proposition 2018/19:69 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

Utrikesminister Margot Wallström, kansliråd Åsa Theander, kansliråd Jörgen Karlsson och stabschef Louise Bjarke, samtliga från Utrikesdepartementet, försvarsminister Peter Hultqvist, departementssekreterare Tobias Sörensen och politiskt sakkunnig Anders Eriksson, samtliga från Försvarsdepartementet, samt general Michael Claesson och överstelöjtnant Markus Höök, båda från Försvarsmakten, informerade med anledning av proposition 2018/19:69 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 8

§ 9

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (UFöU3)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:69.

Ärendet bordlades.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 16 maj 2019 kl. 09.00.

Vid protokollet

Annie Schaffrath

Justeras torsdagen den 16 maj 2019

Beatrice AskSAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2018/19:4

§1-5

§6-9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S), ordförande

X

X

Beatrice Ask (M), vice ordförande

X

X

Niklas Karlsson (S)

O

O

Hans Wallmark (M)

X

X

Björn Söder (SD)

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

X

X

Daniel Bäckström (C)

X

X

Hanna Gunnarsson (V)

X

X

Jan R Andersson (M)

X

X

Roger Richtoff (SD)

Paula Holmqvist (S)

X

X

Lars Adaktusson (KD)

X

X

Kalle Olsson (S)

O

X

Joar Forssell (L)

X

X

Caroline Nordengrip (SD)

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

SUPPLEANTER

Olle Thorell (S)

Pål Jonson (M)

O

O

Heléne Björklund (S)

O

O

Margareta Cederfelt (M)

O

O

Lars Andersson (SD)

X

X

Aylin Fazelian (S)

O

O

Kerstin Lundgren (C)

Håkan Svenneling (V)

Alexandra Anstrell (M)

Josef Fransson (SD)

X

X

Marie Axelsson (S)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

Pyry Niemi (S)

X

O

Allan Widman (L)

Sara Seppälä (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

O

O

Magdalena Schröder (M)

O

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.