Protokoll utskottssammanträde 2018/19:50

Konstitutionsutskottets protokoll 2018/19:50

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:50

DATUM

2019-06-11

TID

11.00–12.45

12.48–12.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att praoeleverna M.C.F. och E.S., som medföljde ledamoten Ida Karkiainen (S), fick närvara under sammanträdet utom vid punkterna på den särskilda föredragningslistan.

§ 2

Information

Riksrevisorerna Stefan Lundgren och Helena Lindberg informerade utskottet om Riksrevisionens verksamhet.

§ 3

Information

Rådets ordförande Ingemar Nilsson rapporterade för utskottet från mötet i riksdagens råd för Riksrevisionen.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:47, 48 och 49.

§ 5

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 6

Ordförandebyte

Vice ordförande Hans Ekström övertog ledningen av sammanträdet.

§ 7

Åtalsanmälan (dnr 1552-2018/19)

Konstitutionsutskottet har mottagit skrivelser jämte bilagor. Handlingarna innefattar anmälan mot bl.a. statsråd och riksdagens ombudsmän om brott.

Ärendet föredrog.

Utskottet, som endast är behörigt att pröva åtal mot statsråd enligt 13 kap. 3 § regeringsformen och mot riksdagens ombudsmän enligt 13 kap. 24 § riksdagsordningen, beslutade att handlingarna inte skulle föranleda någon åtgärd.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.


§ 8

Ordförandebyte

Ordförande Karin Enström återtog ledningen av sammanträdet.

§ 9

Åtalsanmälan

Konstitutionsutskottet har den 5 juni 2019 mottagit en skrivelse, dnr 2571-2018/19.

Skrivelsen innefattar anmälan mot bl.a. en av riksdagens ombudsmän om brott.

Ärendet föredrogs.

Utskottet, som endast är behörigt att pröva åtal mot riksdagens ombudsmän enligt 13 kap. 24 § riksdagsordningen, beslutade att skrivelsen inte skulle föranleda någon åtgärd.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 10

Besök hos Judiska centralrådet och Judiska församlingen

Kanslichefen informerade om att besöket hos Judiska centralrådet och Judiska församlingen äger rum tisdagen den 18 juni 2019 efter utskottets sammanträde.

§ 11

Möte

Utskottet beslutade att Thomas Hammarberg får delta vid Storbritanniens interparlamentariska möte i London den 9–11 september 2019 om mediefrihet.

§ 12

Besök

Kanslichefen anmälde ett inkommande besök av riksrevisorer från Tanzania den 27 juni 2019.

Ledamot Mia Sydow Mölleby (V) avser delta på mötet.

§ 13

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.

§ 14

Fri- och rättigheter, m.m. (KU27)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:KU27.

S-, M-, SD-, C-, V-, KD-, L- och MP-ledamöterna anmälde reservationer. L-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 15

Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2018, m.m. (KU32)

Utskottet behandlade skrivelse 2018/19:103 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:KU32.


§ 16

Behandling av riksdagens skrivelser (KU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:75 och redogörelse 2018/19:RS4.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:KU21.

M-, SD- och KD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 17

Forskning och framtid

En plan för utskottets arbete med forsknings- och framtidsfrågor presenterades.

§ 18

Uppföljning och utvärdering

Utskottet diskuterade utsänd promemoria om uppföljning och utvärdering under mandatperioden.

§ 19

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2018/19:43.

§ 20

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att ställa in sammanträdet den 13 juni 2019.

Vid protokollet

Justerat 2019-06-18

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2019-05-08)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:50

§ 1

§ 2

§ 3-5

§ 6-7

§8-14

§ 15

§ 16

§17-18

§19-20

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

N

Karin Enström (M) ordf.

X

X

X

O

X

X

X

X

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Matheus Enholm (SD)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

X

X

X

O

X

X

Linda Ylivainio (C)

X

X

X

X

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

O

O

X

X

X

X

X

X

X

Ida Drougge (M)

Fredrik Lindahl (SD)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Daniel Andersson (S)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bengt Eliasson (L)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mikael Strandman (SD)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Jonas Eriksson (MP)

X

X

X

X

X

X

X

X

Erik Ottoson (M)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Jörgen Berglund (M)

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Erik Ezelius (S)

O

O

O

O

O

O

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

Per Söderlund (SD)

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

X

X

Margareta Cederfelt (M)

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Johan Pehrson (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

Abir Al-Sahlani (C)

Fredrik Schulte (M)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.