Protokoll utskottssammanträde 2018/19:51

Finansutskottets protokoll 2018/19:51Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2018/19:51

Datum

2019-06-18

Tid

kl. 13.00-13.20

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

EU:s årsbudget 2020

Utskottet överlade med statssekreterare Max Elger om EU:s årsbudget 2020.

Underlag för överläggningen utgjordes av underlags-PM, PPT- presentation samt en muntlig föredragning av statssekreteraren.

(dnr 2725-2018/19).

Ordförande konstaterade att det fanns stöd för regeringens redovisade ståndpunkt.

§ 2

Bemyndiganden

  • Utskottet bemyndigande ordförande att justera protokollet från dagens sammanträde.
  • Utskottet bemyndigande presidiet att vid behov begära in yttranden från regeringen i subsidiaritetsärenden under sommaren fram till nästa sammanträde 12 september.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll nr.2018/19:49 och 2018/19:50.

§ 4

Avslutning

Ordförande tackade utskottets ledamöter och kansli för ett gott samarbete under terminen och önskade alla en trevlig sommar.

§ 5

Nästa sammanträde

Torsdag 12 september kl. 10.30.

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson

Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2018/19:51

– – –

§1-5

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

Gunilla Carlsson (S)

X

Edward Riedl (M)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Adnan Dibrani (S)

X

Emil Källström (C)

X

Ulla Andersson (V)

X

Jan Ericson (M)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Jakob Forssmed (KD)

X

Ingemar Nilsson (S)

X

Johan Pehrson (L)

-

Charlotte Quensel (SD)

X

Karolina Skog (MP)

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

O

Sofia Westergren (M)

Eva Lindh (S)

O

Josefin Malmqvist (M)

Sven-Olof Sällström (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

Ida Gabrielsson (V)

Saila Quicklund (M)

Ann-Christine From (SD)

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

X

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Kjell Jansson (M)

Jörgen Grubb (SD)

Clara Aranda (SD)

Arman Teimouri (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlsson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

Sultan Kayhan (S)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.