Protokoll utskottssammanträde 2018/19:51

Konstitutionsutskottets protokoll 2018/19:51

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:51

DATUM

2019-06-18

TID

9.00–9.34

9.38–9.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:50.

§ 2

Avsägelser och kompletteringsval

Kanslichefen anmälde följande avsägelser:

  • Jörgen Berglund (M) som suppleant i konstitutionsutskottet
  • Carl-Oskar Bohlin (M) som suppleant i konstitutionsutskottet
  • Ann-Britt Åsebol (M) som suppleant i konstitutionsutskottet

Vidare anmälde kanslichefen följande:

  • att Ann-Sofie Alm (M) utsetts till suppleant i konstitutionsutskottet
  • att Lars Beckman (M) utsetts till suppleant i konstitutionsutskottet
  • att Annicka Engblom (M) utsetts till suppleant i konstitutionsutskottet.

§ 3

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 4

Årsbok

Kanslichefen anmälde att Regeringskansliets årsbok för 2018 har överlämnats till utskottet.

§ 5

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.


§ 6

Bemyndigande rörande eventuella subsidiaritetsärenden

Utskottet beslutade att till presidiet delegera rätten att under det innevarande riksmötets sommaruppehåll

dels besluta om inhämtande av regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i utkast till lagstiftningsakter i enlighet med 10 kap. 10 § andra stycket riksdagsordningen,

dels besluta om att bereda andra utskott tillfälle att yttra sig om tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i utkast till lagstiftningsakter i enlighet med 10 kap. 7 § riksdagsordningen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Val till Riksdagens särskilda nämnd, RSHA-nämnden

Utskottet utsåg följande riksdagsledamöter att vara ledamöter och ersättare i Riksdagens särskilda nämnd. Valet gäller för tiden till dess nytt val till nämnden har ägt rum efter nästa ordinarie val till riksdagen.

Ledamöter – – Ersättare (personliga)

Karin Enström – – – Marta Obminska

– – – Erik Ottosson

Hans Ekström – – – Per-Arne Håkansson

– – Ida Karkiainen

Leila Ali Elmi – – Anna Sibinska

– – Lorentz Tovatt

Tobias Billström – – Jessika Roswall

– – – Lotta Finstorp

– –

Anna Johansson – – Patrik Björck

– – – Helén Pettersson

Alireza Akhondi – – Linda Ylivainio

– – – Annika Qarlsson

Magnus Persson – – Ebba Hermansson

– – – Alexander Christiansson

Vidare förordnade utskottet Karin Enström att vara ordförande och Hans Ekström att vara vice ordförande under samma tid.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Forskning och framtid

Utskottet diskuterade utsänd promemoria om forsknings- och framtidsfrågor.

§ 9

Utrikes resa

Utskottet beslutade att ge presidiet i uppdrag att planera för delegationsresor till Indien och Japan under våren 2020.

§ 10

Inrikes resa

Utskottet beslutade att ge presidiet i uppdrag att planera för resa till Gävleborgs län och Västernorrlands län under hösten 2019.

§ 11

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2018/19:44.

§ 12

Beslut om sammanträden

Utskottet beslutade om att sammanträda torsdagen den 12 september 2019 kl. 9.00, torsdagen den 26 september 2019 kl. 9.00 och tisdagen den 8 oktober 2019 kl. 11.00.


§ 13

Tack

Ordföranden tackade ledamöterna och kansliet för gott samarbete.

Vice ordföranden instämde och uttalade ett tack till ordföranden.

§ 14

Bemyndigande att justera dagens protokoll

Utskottet uppdrog åt ordföranden att justera dagens protokoll.

Vid protokollet

Justerat 2019-06-26

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2019-06-17)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:51

§ 1-14

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

Ida Karkiainen (S)

X

Marta Obminska (M)

X

Matheus Enholm (SD)

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

Linda Ylivainio (C)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

Ida Drougge (M)

Fredrik Lindahl (SD)

X

Laila Naraghi (S)

Tuve Skånberg (KD)

X

Daniel Andersson (S)

Bengt Eliasson (L)

X

Mikael Strandman (SD)

X

Jonas Eriksson (MP)

X

Erik Ottoson (M)

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

X

Lars Beckman (M)

Erik Ezelius (S)

X

Annicka Engblom (M)

Per Söderlund (SD)

O

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

O

Margareta Cederfelt (M)

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Sofie Alm (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Johan Pehrson (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

Abir Al-Sahlani (C)

Fredrik Schulte (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.