Protokoll utskottssammanträde 2018/19:5

Civilutskottets protokoll 2018/19:5

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:5

DATUM

2018-11-13

TID

11.00–11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:4.

§ 2

Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap (CU4)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:288 och

motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:CU4.

SD-, C-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Information från Justitiedepartementet

Statssekreterare Lars Westbratt och medarbetare informerade om kommissionens förslag till:

  • Direktiv om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor, COM(2017) 637.
  • Ny Bryssel II-förordning, COM(2016) 411.
  • Ändring av direktivet om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande
    sådan ansvarighet, COM(2018) 336.
  • Förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar, COM(2018) 96.

Vid informationen närvarade Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämndens kansli.

§ 4

Övriga frågor

Anmäldes en förfrågan till civilutskottet om besök av en parlamentarisk delegation från Sydafrika den 6 december 2018.

Lars Beckman (M) utsågs till utskottets representant i riksdagens interna OECD-nätverk.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 20 november 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 20 november 2018

Emma HultCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2018/19:5

§ 1-2

§ 3-5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Hult (MP), ordf.

X

X

Larry Söder (KD), vice ordf.

X

X

Johan Löfstrand (S)

X

X

Mats Green (M)

X

X

Elin Lundgren (S)

X

X

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

X

X

Mikael Eskilandersson (SD)

X

X

Leif Nysmed (S)

X

X

Ola Johansson (C)

O

O

Momodou Malcolm Jallow (V)

X

X

Jörgen Warnborn (M)

X

X

Roger Hedlund (SD)

X

X

Sanne Lennström (S)

X

X

Joakim Järrebring (S)

X

X

Robert Hannah (L)

X

X

Angelica Lundberg (SD)

X

X

Lars Beckman (M)

O

X

SUPPLEANTER

Ola Möller (S)

O

O

Maria Stockhaus (M)

X

O

Lena Rådström Baastad (S)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Linda Lindberg (SD)

Hillevi Larsson (S)

Martina Johansson (C)

X

X

Jon Thorbjörnson (V)

O

O

Ulrika Heindorff (M)

Yasmine Eriksson (SD)

Patrik Lundqvist (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Denis Begic (S)

Johan Pehrson (L)

Cassandra Sundin (SD)

Åsa Lindhagen (MP)

Edward Riedl (M)

Juno Blom (L)

Bengt Eliasson (L)

Leila Ali-Elmi (MP)

Jennie Åfeldt (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Alireza Akhondi (C)

Maj Karlsson (V)

Hampus Hagman (KD)

Michael Anefur (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.