Protokoll utskottssammanträde 2018/19:5

Näringsutskottets protokoll 2018/19:5

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:5

DATUM

2018-11-08

TID

10.00–11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:4.

§ 2

Konstitutionsutskottets uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (NU1y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till konstitutionsutskottet över uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till yttrande NU1y justerades.

§ 3

Kommissionens arbetsprogram för 2019

Utskottet behandlade frågan om yttrande till utrikesutskottet över kommissionens arbetsprogram för 2019.

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

§ 4

Tillväxtverket, Vinnova och Tillväxtanalys

Generaldirektör Gunilla Nordlöf och avdelningschef Tim Brooks, Tillväxtverket, generaldirektör Darja Isaksson och kommunikationschef Karin Tell, Vinnova, generaldirektör Sonja Daltung och avdelningschef Carly Smith Jönsson, Tillväxtanalys, lämnade information om verksamheterna.

§ 5

Inbjudningar m.m.

Utskottet informerades om inbjudan till en interparlamentarisk konferens om WTO i Genève.

Utskottet beslutade att delta.

Utskottet diskuterade behovet av att inhämta information om vissa statliga bolag.

Utskottet uppdrog åt presidiet att bereda frågan vidare.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 13 november 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 13 november 2018

Lars HjälmeredNÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:5

§ 1-4

§ 5-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

X

X

Jennie Nilsson (S), vice ordf.

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

Monica Haider (S)

X

X

Helena Lindahl (C)

X

X

Birger Lahti (V)

X

X

Lotta Olsson (M)

Tobias Andersson (SD)

X

Mathias Tegnér (S)

Camilla Brodin (KD)

Åsa Eriksson (S)

X

X

Arman Teimouri (L)

X

Eric Palmqvist (SD)

X

X

Lorentz Tovatt (MP)

X

X

Annika Qarlsson (C)

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

David Josefsson (M)

X

X

Anders Lönnberg (S)

X

X

Saila Quicklund (M)

Charlotte Quensel (SD)

Gunilla Svantorp (S)

Peter Helander (C)

X

X

Lorena Delgado Varas (V)

O

O

Lars Beckman (M)

X

X

Josef Fransson (SD)

Johanna Haraldsson (S)

Christian Carlsson (KD)

Joakim Sandell (S)

Maria Arnholm (L)

Matheus Enholm (SD)

Amanda Palmstierna (MP)

Edward Riedl (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

X

X

Kjell-Arne Ottosson (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.