Protokoll utskottssammanträde 2018/19:5

Skatteutskottets protokoll 2018/19:5

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:5

DATUM

2018-11-13

TID

11.00-12.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Kronofogdemyndigheten

Rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg och ekonomidirektör Mattias Román, Kronofogdemyndigheten, informerade och besvarade frågor om Kronofogdens verksamhet och organisation.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:4.

§ 3

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 4

Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och några andra skattefrågor (SkU5)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:9.

Ärendet bordlades.

§ 5

Kommissionens arbetsprogram för 2019

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över kommissionens arbetsprogram för 2019, COM(2018) 800.

Utskottet beslutade om att yttra sig genom följande protokollsanteckning.

Utskottet anser att utskottets tidigare ställningstaganden beträffande kommissionens liggande förslag alltjämt gäller. Vad avser det nya initiativet om övergång från enhällighet till kvalificerad majoritet på skatteområdet som kommissionen planerar att lägga under det första kvartalet 2019, har utskottet ingen annan uppfattning än den som regeringen framför i sin ståndpunkt inför överläggningen med utrikesutskottet den 6 november 2018 (se underlag dnr 670-2018/19) som lyder: ”När det gäller initiativ om övergång från enhällighet till kvalificerad majoritet på flera områden innebär det en övergång till ett nytt beslutsförfarande och bör analyseras noggrant. Regeringen anser att det är särskilt viktigt att värna möjligheten att ha maximal påverkan på beslut vad gäller skatte- och sociala frågor.”

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 22 november 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 22 november 2018SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:5

§ 1–6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Jörgen Hellman (S) ordförande

X

Per Åsling (C) vice ordförande

X

Cecilia Widegren (M)

Hillevi Larsson (S)

X

Helena Bouveng (M)

X

Bo Broman (SD)

X

Peter Persson (S)

X

Tony Haddou (V)

X

Boriana Åberg (M)

X

David Lång (SD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

Hampus Hagman (KD)

X

Anna Vikström (S)

X

Joar Forssell (L)

X

Eric Westroth (SD)

X

Rebecka Le Moine (MP)

X

Kjell Jansson (M)

X

SUPPLEANTER

Sultan Kayhan (S)

O

Jörgen Berglund (M)

X

Erik Ezelius (S)

Viktor Wärnick (M)

Johnny Skalin (SD)

Eva Lindh (S)

Helena Vilhelmsson (C)

O

Håkan Svenneling (V)

O

Jessika Roswall (M)

Dennis Dioukarev (SD)

Laila Naraghi (S)

Christian Carlsson (KD)

Ola Möller (S)

Mats Persson (L)

Jörgen Grubb (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Sofia Westergren (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Anne Oskarsson (SD)

Maria Nilsson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Emma Berginger

Ida Gabrielsson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2018-10-17

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.