Protokoll utskottssammanträde 2018/19:5

Socialutskottets protokoll 2018/19:5

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:5

DATUM

2018-10-25

TID

09.30–10.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Val av ordförande

Utskottet valde Acko Ankarberg Johansson (KD) till ordförande.

Vice ordförande Kristina Nilsson (S) överlämnade åt ordföranden att leda sammanträdet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Medgivande att närvara

Utskottet beslutade att Kanja Berg från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkterna 2–4 på föredragningslistan.

Utskottet beslutade att tjänstemän från EU-nämndens kansli får närvara fortsättningsvis vid sammanträdespunkter som rör information och överläggningar om EU-frågor.

§ 3

EU-information från Socialdepartementet

Statssekreterarna Agneta Karlsson och Maja Fjaestad, Socialdepartementet, med medarbetare återrapporterade från EPSCO-möten samt gav EU-information om ordförandeskapets prioriteringar och aktuella förhandlingar. Deltagare, se bilaga 2.

§ 4

Överläggning – under förutsättning av utskottets beslut – med företrädare för regeringen

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att överlägga med regeringen om tillgänglighetsdirektivet och överlade därefter med statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet, om direktivet.

Underlaget utgjordes av en överläggningspromemoria från Socialdepartementet (dnr 636-2018/19).

Statssekreteraren redovisade följande som regeringens ståndpunkt.

” Regeringen anser att det är viktigt att säkerställa ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i Sverige och EU.

Regeringen anser att Europaparlamentets förslag att undanta mikroföretag som tillhandahåller produkter som omfattas av tillgänglighetsdirektivet behöver analyseras ytterligare. Att undanta aktörer från kraven kan leda till en snedvriden konkurrens och istället en försämring av den inre marknadens funktion samtidigt som kraven kan bli orimligt stora för mikroföretag.

Regeringen är mycket tveksam till Europaparlamentets förslag att utöka tillämpningsområdet till att även omfatta turismtjänster då konsekvenserna av inkluderingen är fortsatt otydliga. Regeringen stödjer Europaparlamentets förslag att inkludera 112 - tjänster men bevakar att det finns koherens till European Electronic Communications Code (EECC) som innehåller krav på hur tillhandahållare av elektroniska kommunikationstjänster ska förmedla 112 - samtal, bl.a. med avseende på tillgång till tjänsten för personer med funktionsnedsättning.

I enlighet med den nationella funktionshinderspolitiken anser regeringen att befintliga brister vad gäller tillgänglighet bör åtgärdas och stödjer därför Europaparlamentets förslag att åter inkludera bebyggd miljö i tillgänglighetsdirektivet. Åtgärderna bör inte resultera i lägre krav i befintliga regler. Kommande krav bör heller inte innebära en oproportionerlig börda.

Regeringen stödjer även inkluderingen av alla självbetjäningsterminalerna samt utökningen av fler transporttjänster, exempelvis att hemsidor och e-biljetter för lokaltrafik ska omfattas så länge det inte överlappar med befintlig EU-lagstiftning på området.”

Ordförande konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Överläggning – under förutsättning av utskottets beslut – med företrädare för regeringen

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att överlägga med regeringen om utkast till rådsslutsatser om alternativ utveckling inom narkotikaområdet och överlade därefter med statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet, om utkastet till rådsslutsatser.

Underlaget utgjordes av en överläggningspromemoria från Socialdepartementet (dnr 636-2018/19).

Statssekreteraren redovisade följande som regeringens ståndpunkt.

” Regeringen välkomnar rådslutsatserna. Regeringen ska bevaka att rådslutsatserna inte innebär ofinansierade förslag eller åtaganden för varken EU-budgeten eller för medlemsstaternas nationella budgetar. Regeringen avser att försvara och verka för stärkta formuleringar om mänskliga rättigheter.”

Ordförande konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:4.

§ 7

Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre (SoU4)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:273 och motion.


Utskottet justerade betänkande 2018/19:SoU4.

KD-ledamöterna anmälde en reservation.

§ 8

Redovisning av fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2017 (SoU2)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:277 och motion.


Ärendet bordlades.

§ 9

Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan (SoU6)

Utskottet behandlade skrivelse 2017/18:280 och motion.


Ärendet bordlades.

§10

Bastjänstgöring för läkare (SoU5)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:274 och motioner.


Ärendet bordlades.

§ 11

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument för juni–september 2018 anmäldes.

§ 12

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

§ 13

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 3 anmäldes.

§ 14

Övriga frågor

M-ledamoten Camilla Waltersson Grönvall föreslog att utskottet skulle bjuda in företrädare från Statens institutionsstyrelse (SiS).

Utskottet gav presidiet i uppdrag att bereda frågan.

§ 15

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdag den 8 november 2018 kl. 09.30.

Vid protokollet

Justeras den 8 november 2018


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1
till protokoll 2018/19:5

§1-6

§ 7

§ 8-15

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Acko Ankarberg Johansson (KD, ordf.

X

X

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

X

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

X

Per Ramhorn (SD)

X

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

X

Anders W Jonsson (C)

Karin Rågsjö (V)

X

X

X

Ulrika Heindorff (M)

X

X

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

X

X

X

Yasmine Larsson (S)

X

X

X

Dag Larsson (S)

X

X

X

Lina Nordquist (L)

X

O

O

Christina Östberg (SD)

X

X

O

Åsa Lindhagen (MP)

X

X

X

Michael Anefur (KD)

X

X

X

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

O

O

O

Ulrika Jörgensen (M)

O

O

O

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

O

O

O

Marianne Pettersson (S)

Sofia Nilsson (C)

X

X

X

Maj Karlsson (V)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

O

O

X

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

O

O

O

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

O

X

X

Linda Lindberg (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Kristina Axén Olin (M)

O

O

O

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.