Protokoll utskottssammanträde 2018/19:5

Trafikutskottets protokoll 2018/19:5

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:5

DATUM

2018-11-13

TID

11.00-11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

§ 2

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:4.

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (TU1y)

Utskottet fortsatte behandlingen om yttrande till konstitutionsutskottet.

Utskottet justerade yttrande 2018/19:TU1y.

EU-kommissionens strategi för automatiserad och uppkopplad rörlighet (TU3)

Utskottet behandlade COM(2018) 283.

Ärendet bordlades.

§ 4

Offentlig utfrågning om transportsektorns bidrag till att klimatmålen uppfylls

Utskottet beslutade att en offentlig utfrågning om transportsektorns bidrag till att klimatmålen uppfylls ska anordnas den 17 januari 2019.

§ 5

Val av ledamot/ledamöter till riksdagsinternt OECD-nätverk

Utskottet valde Anna-Caren Sätherberg (S) och Sten Bergheden (M) till att representera trafikutskottet inom det riksdagsinterna OECD-nätverket.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 20 november 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 20 november 2018

Anders Åkesson

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2018/19:5

§ 1-6

§

§

LEDAMÖTER

Jens Holm (V), ordf.

X

Anders Åkesson (C), vice ordf

X

Anna-Caren Sätherberg (S)

X

Jessica Rosencrantz (M)

X

Jasenko Omanovic (S)

X

Edward Riedl (M)

X

Jimmy Ståhl (SD)

X

Teres Lindberg (S)

X

Sten Bergheden (M)

X

Thomas Morell (SD)

X

Johan Büser (S)

X

Magnus Jacobsson (KD)

X

Elin Gustafsson (S)

X

Helena Gellerman (L)

X

Patrik Jönsson (SD)

X

Emma Berginger (MP)

X

Anders Hansson (M)

X

SUPPLEANTER

Denis Begic (S)

O

Sofia Westergren (M)

O

Gunilla Carlsson (S)

Boriana Åberg (M)

Caroline Nordengrip (SD)

Per-Arne Håkansson (S)

Mikael Larsson (C)

O

Jessica Thunander (V)

O

John Weinerhall (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mikael Dahlqvist (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Carina Ödebrink (S)

Arman Teimouri (L)

Maria Arnholm (L)

Jörgen Grubb (SD)

Lorentz Tovatt (MP)

Betty Malmberg (M)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Staffan Eklöf (SD)

Daniel Bäckström (C)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Hampus Hagman (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande