Protokoll utskottssammanträde 2018/19:6

Konstitutionsutskottets protokoll 2018/19:6

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:6

DATUM

2018-11-06

TID

11.00–11.24

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:5.

§ 2

Konferens

Kanslichefen tog upp frågan om deltagande vid en interparlamentarisk konferens i Bryssel tisdagen den 27 november 2018 om införlivandet och tillämpningen av rättsakter.

Utskottet beslutade att inte delta vid konferensen.

§ 3

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.

§ 4

Överläggning

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att begära överläggning med regeringen den 22 november 2018 om grundlagsaspekter m.m. i fråga om kommissionens förslag till förordning om europeiska utlämnandeorder och bevarandeorder för elektroniska bevis i straffrättsliga förfaranden (COM(2018) 225) och direktiv om fastställande av harmoniserade bestämmelser för utseende av rättsliga företrädare för insamling av bevisning i straffrättsliga förfaranden (COM(2018) 226) samt kommissionens förslag till förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online (COM(2018) 640).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Ändrade mediegrundlagar (vilande grundlagsbeslut, m.m.) (KU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av vilande förslag, proposition 2016/17:222 punkt 2 delvis, proposition 2017/18:49 punkt 3, proposition 2017/18:59 punkt 2 delvis och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:KU2.

SD- V och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.§ 6

Följdändringar till ändrade mediegrundlagar (KU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:260.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:KU3.

SD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 7

Översyn av Riksrevisionen – grundlagsfrågor (vilande grundlagsbeslut, m.m.) (KU4)

Utskottet fortsatte behandlingen av vilande förslag och framställning 2017/18:RS4 punkterna 3 och 4.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:KU4.

SD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 8

Några frågor om tillämpningen av offentlighetsprincipen (KU8)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:281.

Ärendet bordlades.

§ 9

Kommissionens arbetsprogram för 2019

Utskottet behandlade frågan om yttrande till utrikesutskottet över COM(2018) 800.

Ärendet bordlades.

§ 10

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2018/19:3.

Vid protokollet

Justerat 2018-11-13

Hans Ekström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2018-10-16)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:6

§ 1-10

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Hans Ekström (S) ordf.

Marta Obminska (M) v. ordf.

X

Ida Karkiainen (S)

X

Ida Drougge (M)

X

Jonas Millard (SD)

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

Linda Ylivainio (C)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

Erik Ottoson (M)

X

Matheus Enholm (SD)

X

Laila Naraghi (S)

X

Tuve Skånberg (KD)

X

Erik Ezelius (S)

X

Bengt Eliasson(L)

X

Fredrik Lindahl (SD)

X

Jonas Eriksson (MP)

X

Louise Meijer (M)

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

X

John Widegren (M)

O

Åsa Lindestam (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Mikael Strandman (SD)

O

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

O

Margareta Cederfelt (M)

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft(L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Johan Pehrson (L)

Anna Sibinska (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande