Protokoll utskottssammanträde 2018/19:6

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2018/19:6

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:6

DATUM

2018-10-25

TID

08.15 – 09.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Beslut om närvaro av ledamöter och tjänstemän från utrikesutskottet

Utskottet beslutade att följande ledamöter från utrikesutskottet fick närvara under punkt 2: ordf. Hans Wallmark (M), vice ordf. Kenneth G Forslund (S), Roza Güclü Hedin (S), Aylin Fazelian (S), Björn Söder (SD), Ann-Sofie Alm (M), Janine Alm Ericson (MP), Lotta Johnsson Fornarve (V).

Utskottet beslutade även att kanslichefen Martin Brothén och utskotts-handläggaren Josefina Kildjer vid utrikesutskottet fick närvara under punkt 2.

§ 2

Kommissionens förslag om undertecknande och ingående av, samt fördelning av fiskemöjligheterna inom ramen för, partner-skapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko och dess genomförandeprotokoll


Utskottet överlade med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht,
Näringsdepartementet, om:


KOM(2018) 677 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om undertecknande, på unionen vägnar, av partnerskap om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko, dess genomförandeprotokoll och den skriftväxling som åtföljer avtalet

KOM(2018) 678 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ingående, på unionen vägnar, av partnerskap om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko, dess genomförandeprotokoll och den skriftväxling som åtföljer avtalet

KOM(2018) 679 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fördelning, på unionen vägnar, av partnerskap om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko, dess genomförandeprotokoll och den skriftväxling som åtföljer avtalet

Underlaget utgjordes av en den 24 oktober 2018 översänd promemoria

(dnr 1.6.1-548-2018/19).


Förslag till svensk ståndpunkt
:
Regeringens övergripande målsättning är att förvaltningsåtgärder ska beslutas i linje med den reformerade gemensamma fiskeripolitikens mål och principer, inklusive den externa dimensionen. Utöver detta finns i sammanhanget folkrättsliga aspekter som grund för Sveriges agerande.

Mot bakgrund av att förslaget även fortsättningsvis syftar till att tillåta fiske i vattnet som angränsar till Västsaharas territorium är en bedömning av de folkrättsliga aspekterna fortfarande relevant.

Regeringen understryker vikten av att EU:s fiskepartnerskapsavtal med Marocko respekterar folkrätten. Det är i allas intresse att avtalet klarar en potentiell ny prövning i EU-domstolen. Regeringen framhåller vikten av att det tydligt framgår att Västsahara inte tillhör Marockos territorium, och att det västsahariska folkets samtycke inhämtas i enlighet med EU-domstolens domar. Det kan noteras att vissa framsteg har gjorts i de texter EU-kommissionen presenterat, samtidigt som det finns andra väsentliga delar regeringen har synpunkter på. Det ligger i farans riktning att helheten inte kommer att leva upp till regeringens hållning i frågan.

Då förhandling pågår är det ännu oklart i vilken utsträckning svenska synpunkter och intressen kommer att beaktas. Det är avgörande för regeringen att avtalet respekterar folkrätten.

M- och KD-ledamöterna anmälde följande avvikande mening:

Vår övergripande målsättning är, i likhet med regeringen, att förvaltningsåtgärder ska beslutas i linje med den reformerade gemensamma fiskeripolitikens mål och principer, inklusive den externa dimensionen. Utöver detta finns i sammanhanget folkrättsliga aspekter som grund för Sveriges agerande.

Mot bakgrund av att förslaget även fortsättningsvis syftar till att tillåta fiske i vattnet som angränsar till Västsaharas territorium är en bedömning av de folkrättsliga aspekterna fortfarande relevant.

Vi vill understryka vikten av att EU:s fiskepartnerskapsavtal med Marocko respekterar folkrätten. Det är i allas intresse att avtalet klarar en potentiell ny prövning i EU-domstolen. Vi vill dock framhålla att ingående av fiskeavtalet inte bör föregripa resultaten av den politiska processen i FN rörande Västsaharas slutliga status samt vikten av att det västsahariska folkets samtycke inhämtas i enlighet med EU-domstolens domar.

Vi välkomnar de framsteg rörande de folkrättsliga aspekterna som uttrycks i de texter EU-kommissionen presenterat och vi förväntar oss därför att Sverige bör kunna stödja partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Marocko.

C- och L-ledamöterna anmälde följande avvikande mening till vilken V-ledamoten anslöt sig:
Centerpartiet och Liberalerna har vid tidigare överläggningar ansett att Sverige ska fullfölja sin tidigare linje och rösta nej till att ge kommissionen ett mandat att inleda förhandlingar om ändring av avtalet om fiske-partnerskap och om ingående av ett protokoll med Marocko. Sverige bör fortsatt utgå från tolkningen av tidigare domar om att Marocko inte representerar det västsahariska folket och att det västsahariska folkets samtycke ska inhämtas. Vi anser inte att förslaget lever upp till de förväntningar man kan ha på att det västsahariska folket ska ge sitt medgivande till ett avtal och att det är informerat och frivilligt. Därför anser vi att regeringen bör rösta nej till förslaget.

 
Ordförande konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokollen 2018/19:4 och 2018/19:5.

§ 4

Information

Kanslichefen förvarnade om att det kommande budgetarbetet kan medföra att det blir aktuellt med flera sammanträden under december månad.

§ 5

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att Esbjörn Wahlberg, C-kansliet, och Martin Wisell, KD-kansliet, fick närvara under informationen från Jordbruksverket.

§ 6

Information från Jordbruksverket

Generaldirektör Christina Nordin och divisionsdirektören för utbetalningsfunktionen Mirja Hjers lämnade information om Jordbruksverkets verksamhet och hos myndigheten aktuella frågor.

§ 7

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 6 november 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 6 november 2018

Kristina YngweMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2018/19:6

§ 1

§ 2

§ 3-4

§ 5

§ 6-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kristina Yngwe (C), ordf.

X

X

X

X

X

Maria Gardfjell (MP), vice ordf.

X

X

X

X

X

Hanna Westerén (S)

X

X

X

X

X

Maria Malmer Stenergard (M)

X

X

X

X

X

Isak From (S)

X

X

X

X

X

Åsa Coenraads (M)

-

-

-

-

-

Runar Filper (SD)

X

X

X

X

X

Magnus Manhammar (S)

X

X

X

X

X

Elin Segerlind (V)

X

X

X

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

X

X

X

Martin Kinnunen (SD)

-

X

O

O

O

Malin Larsson (S)

X

X

X

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

X

X

X

X

Marlene Burwick (S)

X

X

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

X

X

Mats Nordberg (SD)

X

X

X

X

X

Ulrika Heie (C)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

O

O

O

O

O

Marléne Lund Kopparklint (M)

X

X

X

-

-

Monica Haider (S)

David Josefsson (M)

O

O

O

X

-

Yasmine Eriksson (SD)

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

O

O

O

O

-

Staffan Eklöf (SD)

X

O

X

X

X

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

O

O

O

O

O

Tomas Kronstål (S)

Joar Forssell (L)

O

O

-

-

-

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

O

O

O

O

O

Lars Püss (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Amanda Palmstierna (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.